Skriftlig spørsmål fra Ola D. Gløtvold (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:667 (2002-2003)
Innlevert: 13.06.2003
Sendt: 16.06.2003
Besvart: 25.06.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Ola D. Gløtvold (Sp)

Spørsmål

Ola D. Gløtvold (Sp): Skal offentlige servicekontor gi full offentlig service til befolkningen, er det viktig at disse kontorene innbefatter både kommunal og statlig virksomhet, og vil statsråden bidra til at så skjer?

Begrunnelse

Løten kommune i Hedmark har hatt offentlig servicekontor fra 1994 med deltakelse fra kommunene, liknings- og trygdeetaten. Dette har fungert meget bra, men med Regjeringens opplegg for sentralisering av ligningskontor oppsto det problemer ved at skatteetaten ikke lenger vil gi servicekontoret tilgang til sitt datasystem.
Dette fører til dårligere service for innbyggerne, og Løten kommune har tatt opp spørsmålet uten at det har blitt noen avklaring og forbedring.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: I perioden 1992-2002 har ordningen med offentlige servicekontorer vært prøvd ut i en lang rekke kommuner i hele landet - og mitt departement har, under ulike regjeringer, vært en pådriver i dette arbeidet. Det gjelder også arbeidet med å etablere grunnlag for samarbeid og fellesløsninger mellom kommunale og statlige virksomheter til beste for brukerne av tjenestene.

Antall offentlige servicekontorer med både statlig og kommunal virksomhet, har nå kommet opp i 65, en økning på hele 54 i løpet av 2002. I tillegg er det etablert 121 kommunale servicekontorer. Jeg er også kjent med at det er nærmere 145 servicekontorer under planlegging eller utredning. Arbeidet med felles brukerrettede inngangsporter til offentlig sektor kan derfor sies å være godt etablert.

Det er ikke ukjent at mange kommuner opplever det som en utfordring å etablere samarbeid med statsetatene, og tilsvarende, at flere statsetater ikke går så langt i samarbeidet med kommunene som kommunene ønsker. Om dette har jeg sagt i Stortinget at jeg har begrenset tro på detaljerte pålegg ovenfra, men at prinsippet heller bør være lokalt ansvar og lokal frihet også når det gjelder statlige etater. Samtidig må det være slik at både kommunale og statlige etater i dette arbeidet må ta utgangspunkt i behovene til de brukerne de skal tjene.

Istedenfor detaljstyring bør vi stimulere til ulike lokale samarbeidsmodeller for kommunale og statlige tjenester tilpasset de lokale forhold. Og dersom dette ikke fører frem, er jeg innstilt på å ta initiativ til at de statlige etatene blir instruert om å delta mer aktivt i arbeidet med offentlige servicekontorer der dette er nødvendig for å få gode brukerrettede tilbud. Men først ønsker vi altså å gå veien om oppmuntring og kunnskapsspredning fra de mange forsøkene som er gjennomført, og som viser at det både er mulig og hensiktsmessig å etablere slikt samarbeid.

Når det gjelder den konkrete situasjonen i Løten kommune, viser jeg til mitt tidligere svar på spørsmål nr. 532 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sylvia Brustad om offentlige servicekontorer og skattekort.