Skriftlig spørsmål fra Sylvia Brustad (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:668 (2002-2003)
Innlevert: 13.06.2003
Sendt: 16.06.2003
Besvart: 20.06.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Hvordan gjennomfører og organiserer Regjeringen utredningene stortingsflertallet bad om, hvilke eksterne miljøer blir tatt med i dette arbeidet, og hva er tidsplanene?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 167 (2002-2003) om innenlands bruk av naturgass mv. bad stortingsflertallet Regjeringen utrede alternative løsninger for hvordan gass kan føres til aktuelle innenlandske brukere og de økonomiske ved utbygging av slik infrastruktur. Flere områder av landet som ønsker å ta i bruk naturgass venter nå på disse utredningene, og resultatene vil være avgjørende for industriell utvikling mange steder. Flertallet bad også Regjeringen komme tilbake til Stortinget med sine vurderinger av utredningen så snart det lar seg gjøre.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Olje- og energidepartementet har igangsatt arbeidet knyttet til oppfølgingen av Stortingets vedtak i Innst. S. nr. 167 (2002-2003). Utredningene det bes om er omfattende og vil nødvendigvis være krevende, både med hensyn på ressurser og tid. I St.prp. nr. 65 (2002-2003) foreslo Regjeringen at det ble bevilget 7 mill. kr til utredninger i forbindelse med oppfølgingen av gassmeldingen. Dette har nå Stortinget sluttet seg til, jf. Innst. S. nr. 260 (2002-2003).

Det faglige grunnlaget for oppfølgingen av Stortingets vedtak vil i stor grad bli basert på eksterne utredninger. Arbeidet vil nå bli startet opp så raskt det lar seg gjøre. Utredningene krever høy faglig kompetanse. Det legges opp til at de fleste av anbudsutlysningene legges ut før sommerferien. Dette innebærer imidlertid at det enda ikke er tatt stilling til hvilke eksterne miljøer som blir tatt med i arbeidet.

NVE er tildelt ansvaret for utredningene knyttet til alternative løsninger for hvordan gass kan føres frem til aktuelle innenlandske brukere og de økonomiske sidene ved utbygging av slik infrastruktur. Olje- og energidepartementet vil selv ta ansvaret for utredningene knyttet til ulike finansierings- og eierskapsformer til slik infrastruktur.

I Stortingets vedtak blir departementet bedt om å komme tilbake til Stortinget med vurderingene så snart det lar seg gjøre, men senest i løpet av våren 2004. Videre heter det at utredningene skal samordnes i tid med hydrogenutvalgets arbeid. Arbeidet med utredningene har høy prioritet, og jeg legger opp til at den tidsplanen Stortinget har vedtatt, følges.