Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:669 (2002-2003)
Innlevert: 13.06.2003
Sendt: 16.06.2003
Besvart: 23.06.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Hva vil statsråden gjøre for at Nordisk Samisk Institutt (NSI) fortsatt skal ha en sterk nordisk forankring, og at det sikres økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd?

Begrunnelse

Nordisk Ministerråd har utpekt Gustav Bjørkestrand, Finland, til å skrive hvitebok, som skal presenteres for Nordisk Råd ved sesjonen 2003. Bjørkestrands oppgave er å se om det kan frigjøres ressurser ved nordiske institusjoner, f.eks. ved at disse i høyere grad finansieres av de land, hvor instituttet er plassert. En av de institusjoner som sees på er Nordisk Samisk Institutt.
Norge har et ansvar for at den samiske befolkningen sikres like muligheter innen forskning, utdanning og samfunnsliv. De ulike samiske undervisningsinstitusjonene utgjør en viktig del av grunnlaget for å oppnå dette. Det er dessuten et mål at det samiske samarbeidet over landegrensene opprettholdes og styrkes i fremtiden, og utviklingen av utdanningsinstitusjonene har derfor en avgjørende rolle.
Nordisk Samisk Institutt i Kautokeino tilbyr samisk forskning uavhengig av de nordiske landegrensene, med det overordnede mål å være grenseoverskridende og allsamisk. Det er viktig at de nordiske landene bidrar økonomisk for å sikre de ulike funksjonene og utfordringene som Nordisk Samisk Institutt står overfor.
Nordisk Ministerråd bør derfor sikre de økonomiske overføringene til Nordisk Samisk Institutt, og at institusjonens målsetting om å være allsamisk blir fulgt opp. Instituttet er ledende internasjonalt når det gjelder forskning på urfolk.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Spørsmålet vedrørende Nordisk Samisk Institutts fremtidige organisering har i løpet av det siste år vært gjenstand for behandling både innenfor rammen av St.meld. nr. 34 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om høyere samisk utdanning og forskning, og på nordisk nivå.

St.meld. nr. 34 (2001-2002) drøfter bl.a. spørsmålet om et nærmere samarbeid mellom NSI og Samisk høgskole, i tråd med oppfordringer fra Nordisk Ministerråd. I Innst. S. nr. 12 (2002-2003) uttaler komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre bl.a. at "utdanning og forskning innenfor det samiske er et nasjonalt ansvar, men vil også understreke betydningen av samarbeid mellom nordiske land og på Nordkalotten". Komiteens flertall sier seg videre enig med Regjeringen i at Samisk høgskole og Nordisk Samisk Institutt bør samlokaliseres, og tilføyer at "Samisk høgskole og Nordisk Samisk Institutt ikke bare bør samlokaliseres, men i størst mulig grad også bør samorganiseres". Dette vil ifølge komiteens flertall bidra til en best mulig koordinering av kompetansen ved de to institusjonene og til kvalitativt bedre undervisning og forskning.

Nordisk Samisk Institutt ble opprettet allerede i 1974, og er én av i alt 9 nordiske institusjoner på utdannings- og forskningsområdet. Mange av disse har en lang historie bak seg, og er blitt til som uttrykk for skiftende tiders behov og politiske prioriteringer. Det har derfor fremstått som ønskelig å foreta en evaluering av institusjonenes rolle i det nordiske samarbeidet. Denne evaluering ble gjennomført under det norske formannskap i 2002, og lagt frem på utdannings- og forskningsministrenes møte i Helsingfors under Nordisk Råds sesjon i fjor høst. I oppfølgingen av dette pågår det nå et utredningsarbeid med sikte på å klargjøre mulighetene for gradvis nasjonal overtakelse av ansvaret for de aktuelle institusjonene, inkl. Nordisk Samisk Institutt. Resultatet av dette utredningsarbeid vil foreligge i løpet av høsten, og danne grunnlag for endelige beslutninger om eventuell overføring av ansvaret for institusjonene til de ulike vertsland. Nordisk Råd vil selvsagt bli orientert om utviklingen i prosessen. I den pågående prosess arbeides det ut fra at Nordisk Samisk Institutt fortsatt skal ha en nordisk profil.