Skriftlig spørsmål fra Karin S. Woldseth (FrP) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:672 (2002-2003)
Innlevert: 16.06.2003
Sendt: 16.06.2003
Besvart: 23.06.2003 av kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland

Karin S. Woldseth (FrP)

Spørsmål

Karin S. Woldseth (FrP): Hva vil statsråden gjøre for at de populære markedsdagene som arrangeres i en rekke kommuner, blir likt vurdert av fylkesmennene i forhold til de nylig vedtatte endringene i lov om helligdager og helligdagsfred?

Begrunnelse

Stortinget vedtok februar i år endringer i lov om helligdager og helligdagsfred. Saken gjaldt innlemming av regler for åpningstider i loven samtidig med at den særskilte loven om åpningstider ble opphevet.
I forarbeidene står det blant annet om de særlige grunner som skal til for å innvilge dispensasjon fra regelen om søndagsstengte butikker:

"Formuleringa særlige grunner vil kunne omfatte ulike forhold, som også kan variere frå distrikt til distrikt. Større hendingar, som idrettsmeisterskap, jubileum, stemne, marknader og liknande, og som vedkjem heile eller store delar av ein kommune eller eit distrikt, vil kunne danne grunnlag for dispensasjon. Det same gjeld periodisk tilbakevendande hendingar, som anløp av turistskip og årlege fiskeri, og som har stor næringsmessig betydning for ein kommune eller eit distrikt."

Kulturkomiteen skriver i sine merknader til saken at de merker seg at en lang rekke unntak fra regelen om søndagsstengte butikker blir "hentet fra åpningstidsloven". Når slike unntak hentes fra den tidligere loven, er det slik at disse unntakene skal tolkes likt også i den nye loven.
I Stranda kommune har det i en årrekke blitt arrangert markedsdager. I år har fylkesmannen i Møre og Romsdal ikke innvilget dispensasjon fra loven, slik at butikkene ikke får holde åpent den angjeldende søndagen. Dette synes å være i strid med forutsetningene i den nylig vedtatte loven.
Stranda handels- og turistforening har i brev av 9. juni d.å. klaget fylkesmannens avgjørelse inn til Kulturdepartementet. For å unngå at søknad om dispensasjon fra regler om åpningstider i forbindelse med slike markedsdager behandles forskjellig i ulike fylker, regner denne representanten med at departementet presiserer ovenfor fylkesmannen i Møre og Romsdal at unntakene i loven om helligdager skal tolkes på samme måte som de samme unntakene ble tolket da de var en del av åpningstidsloven.
Stranda kommune er en av Møre og Romsdals største turistkommuner, og kommunen er forholdsvis liten, der næringsliv, turistnæring, handelsnæring, kulturliv, lag og organisasjoner og innbyggerne i kommunen faktisk må spille på lag for at aktiviteter kan oppstå.
For Stranda er det viktig at de planlagte markedsdagene får gå av stabelen slik som planlagt og som tidligere arrangert i mange år. Det er kun få dager igjen (de arrangeres allerede førstkommende helg) og det vil derfor være en stor fordel om statsråden kan gripe inn raskt.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: Etter lov om helligdager og helligdagsfred § 5 skal faste utsalgssteder som hovedregel holde stengt på søndager. På hverdager kan utsalgssteder nå holde åpent hele døgnet, om de måtte ønske det. Fra hovedregelen om søndagslukking gis det i loven en rekke spesifiserte og til dels omfattende unntak. I tillegg kan fylkesmannen etter søknad gi dispensasjon når det foreligger særlige grunner. Fylkesmannens avgjørelse kan påklages til departementet.

Jeg vil presisere at helligdagsloven kun regulerer faste utsalgssteder. Salg fra telt, kjerrer, biler og boder - som man tradisjonelt forbinder med marked - krever derfor normalt ingen særskilt tillatelse etter helligdagsloven. Videre gir loven selv adgang til å holde åpent blant annet kiosker, mindre dagligvareforretninger, serveringssteder og butikker som i det vesentlige selger lokale husflids- og suvenirvarer.

I Møre og Romsdal fylke er i det vår/sommer søkt om adgang til å søndagsåpent i forbindelse med "markedsdager" i kommunene Sykkylven og Stranda. Fylkesmannen er i begge sakene kommet til at det ikke foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon. Vedtakene er klaget inn for departementet som er kommet til samme konklusjon. Avgjørelsene beror på avveining av en rekke hensyn, blant annet næringsinteressene, folks behov og hensynet til helligdagsfreden. Et moment i disse sakene har også vært at organisasjonen Handel og Kontor av hensyn til arbeidstakerne har frarådet dispensasjon.

Når dispensasjonsmyndigheten er lagt til fylkesmennene, vil det naturlig nok kunne utvikle seg enkelte ulikheter i praksis fra fylke til fylke. Dersom dette skulle vise seg å bli et problem, vil jeg ta saken opp med fylkesmennene på en dertil egnet måte.