Skriftlig spørsmål fra Hallgeir H. Langeland (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:675 (2002-2003)
Innlevert: 16.06.2003
Sendt: 17.06.2003
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 20.06.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Viser til oppslag i Haugesunds Avis den 7. juni, hvor det fremkommer opplysninger om at den nye rutebåten til Utsira skal gå på diesel og ikke naturgass. Saksforlegget viser at et naturgassdrevet skip vil øke kostnadene med 21 mill. kr og dermed være uaktuelt for fylket.
Hva vil statsråden gjøre for å legge forholdene tilrette for å få til en statlig medvirkning, og slik bidra til å sette i drift en naturgassdrevet rutebåt i en region der gass er definert som den viktigste alternative energikilden?

Begrunnelse

Utsira-ruten er livsnerven til Norges minste kommune, og rutebåten trafikkerer en av Vestlandets tøffeste havstrekninger. Dette sambandet er et lokalrutesamband, og som sådan er det Rogaland fylkeskommune som må dekke alle kostnadene. Fylkeskommunen har derfor vurdert både miljø og kostnader i sitt forprosjekt. Utslipp fra dieseldrevene skip er en stor forurensningskilde, mens NOx-utslippene fra skip som går på naturgass er dramatisk mye mindre. Imidlertid er den opplagt mest miljøvennlige modellen den mest kostbare.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Etter avtale med olje- og energiministeren vil jeg besvare spørsmålet.

Jeg vil først understreke at ruten til Utsira er et fylkeskommunalt ansvar, og at det derfor må være opp til fylkeskommunen å bestemme driftsformen på rutetilbudet, herunder valg av energibærer for skip som skal trafikkere ruten.

Alt i dag stimuleres det i avgiftsammenheng til bruk av gass i sjøtransport ved at marin diesel er pålagt CO2-avgift og svovelavgift, mens gass er unntatt for disse særavgiftene.

Når det gjelder videre statlig tilrettlegging for økt bruk av naturgass i transportsektoren, bør dette knyttes opp til oppfølgingen av Göteborgprotokollen. Norge er gjennom Göteborgprotokollen forpliktet til å redusere sin NOx-utslipp med ca. 30 pst. fra 2001 til 2010. (Göteborgprotokollen er en protokoll under FN-konvensjonen om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning).

For å nå ambisiøse miljømål er det viktig at tiltakene gjennomføres slik at miljøeffekten blir størst mulig i forhold til kostnadene. Tiltakene må derfor vurderes på tvers av sektorer. Regjeringen vurderer nå hvilke virkemidler som bør benyttes for at Norge skal overholde NOx-forpliktelsen i Göteborgprotokollen.

Samferdselsdepartementet gjennomfører et prøveprosjekt med en gassferje i et riksvegferjesamband i Møre og Romsdal. Dette forsøket gir verdifull erfaring, og vil være et viktig innspill i arbeidet med å redusere NOx-utslippene. Gassdrift må imidlertid vurderes i forhold til rensetiltak på konvensjonelle dieselmotorer og andre tiltak for å redusere NOx-utslippene.

Jeg ser positivt på bruk av gassdrevet skip til Utsira. Sentrale myndigheter har lagt til rette for bruk av gass ved å gi avgiftslette. Den konkrete vurderingen av om en eventuell investering i et gassdrevet skip bør foretas, ligger imidlertid til rederiet i samarbeid med leverandørindustrien. Både verftsindustrien og leverandørindustrien bør her kunne bidra til å fremskaffe kostnadseffektive løsninger.