Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:676 (2002-2003)
Innlevert: 17.06.2003
Sendt: 17.06.2003
Besvart: 25.06.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): I løpet av den siste tida har to soldater mistet livet i tragiske ulykker, henholdsvis i Østerdalen og i Indre Troms. Begge mistet livet i tjeneste under øvelser.
Hva er ulykkesstatistikken for Forsvaret med dødsfall og alvorlig skade som følge de siste 10 åra, og hva gjør Forsvaret for å hindre at nye ulykker oppstår?

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: La meg først understreke at jeg som forsvarsminister er svært opptatt av personellets sikkerhet, og at Forsvaret skal være en trygg arbeidsplass for de som tjenestegjør der. At Forsvaret er et trygt sted for de vernepliktige som avtjener førstegangstjenesten, kan dokumenteres gjennom en undersøkelse foretatt av overlege John Ivar Brevik ved Militærmedisinsk utdannings- og kompetansesenter.

Undersøkelsen som ble presentert muntlig i Finland 27. mars 2001 heter "Accidental deaths and suicides among 19-23 old conscripts during basic military training and among all men of corresponding age in Norway 1991-1997", og sammenligner dødsfall som følge av ulykker og selvmord blant soldater i aldersgruppen 19-23 år med tilsvarende aldersgruppe menn i samfunnet i perioden 1991-1997. Undersøkelsen viser at relativ dødelighet blant soldater inne til førstegangstjeneste er ca. halvparten så stor som i samfunnet totalt. Undersøkelsen antyder at årsaken til forskjellen i relativ dødelighet skyldes Forsvarets forbyggende tiltak. For ytterligere å redusere dødsfallene, vil det være nødvendig med mer detaljerte studier knyttet til risikofaktorer og hendelsesforløp når ulykker inntreffer, ved sågar alvorlige som ved mindre alvorlige hendelser.

I løpet av høsten 2003 vil det i hele Forsvaret bli innført elektronisk helsejournal. Elektronisk helsejournal må ses på som et viktig bidrag i det forbyggende arbeidet, og vil gi Forsvaret en unik mulighet til å sette inn tiltak der situasjonen krever det.

Oversikt over alvorlige skader er ikke utarbeidet, men det finnes tallmateriale over rapporterte skader uavhengig av alvorlighetsgrad. Cirka 700 soldater skades årlig i og utenfor den daglige tjeneste.

Dessverre må vi konstatere at heller ikke Forsvaret unngår å bli rammet av tragiske ulykker.

Tallene for antall dødsfall blant vernepliktige mannskaper viser at det er sjelden soldater mister livet under tjeneste. Dette kan tyde på at Forsvaret har gode og sikre rutiner som ivaretar soldatenes sikkerhet også under krevende øvelser.

Ved ulykker nedsetter Forsvaret en undersøkelseskommisjon, som har som formål å:

- bringe på det rene skadens art og omfang, hendelsesforløpet og ulykkens årsak

- klarlegge hvilke lover, forskrifter, instrukser eller ordre som gjaldt for den virksomhet eller det oppdrag hvor ulykken inntraff, samt

- uttale seg om hva som kan gjøres for å avverge lignende ulykker i fremtiden.

Undersøkelseskommisjonen skal ikke uttale seg om det er grunnlag for disiplinære forføyninger, om det foreligger straffbart forhold eller om erstatningsansvar bør gjøres gjeldende mot noen.

Forsvaret ser meget alvorlig på ulykker med tap av menneskeliv og alvorlig personskade og gjennomfører stadig revisjoner av sine bestemmelser og sikkerhetsrutiner.

I skriv av 17. juni 2003 overfor Hærens fredsoperative avdelinger, har Forsvaret har for å hindre nye ulykker innskjerpet forhold som det spesielt må tas hensyn til i forbindelse med planlegging og gjennomføring av risikobetonte øvelser. Innskjerpingen fra Landkommandøren ved Fellesoperativt hovedkvarter er iverksatt som direkte følge av den tragiske drukningsulykken ved Skjold Garnison.

Til orientering vedlegger jeg også en orientering fra Forsvarets overkommando datert 24. juni 2003, om hva som er gjort i de to konkrete tilfellene som spørsmålsstilleren viser til.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Tabell over antall dødsfall blant soldater under førstegangstjeneste 1991-2001.

Vedlegg 2.

Brev fra Forsvarets overkommando vedrørende ulykker i Forsvaret relatert til personell i tjeneste. Referanse: 2003/5495-2/FO/P&Ø P STØ//220. Brevet er datert 24. juni 2003.