Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:678 (2002-2003)
Innlevert: 17.06.2003
Sendt: 17.06.2003
Besvart: 26.06.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Hvor mange personer fra Pakistan søkte om turist/besøksvisum til Norge i 2000, 2001 og 2002, og hvor mange av disse fikk innvilget visum samt om noen av disse søkte asyl og fikk innvilget mens de var i Norge?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: 1. Statistikk over innvilgede og avslåtte søknader om besøksvisum

Visum utstedes både av utenriksstasjoner og Utlendingsdirektoratet.

Utlendingsdirektoratet fører statistikk over visum som det selv utsteder, mens oversikt over ambassadenes visumbehandling fremgår av deres årsrapporter. Man har ingen samlet statistikk.

Med inntreden i Schengen-samarbeidet i mars 2001 fikk ambassadene større fullmakter til å utstede visum. Dette forklarer nedgangen i behandlede visumsaker i direktoratet fra år 2000 til 2001, jf. statistikken nedenfor.

For årene 2000 og 2001 har det kun vært mulig å fremskaffe oversikt over søknader om visum som er behandlet av Utlendingsdirektoratet. For året 2002 er det innhentet oversikt fra både direktoratet og ambassaden i Islamabad. Når det gjelder innrapporteringen fra ambassaden i Islamabad, så omfatter tallmaterialet imidlertid alle nasjonaliteter som ambassaden har behandlet visumsøknader fra, ikke bare pakistanske borgere.

Utlendingsdirektoratets statistikk er følgende for søknader om besøksvisum fra pakistanske borgere:

- Året 2000: 424 søknader om visum ble innvilget og 1 329 ble avslått.

- Året 2001: 166 søknader om visum ble innvilget, mens 905 ble avslått.

- Året 2002: 180 søknader om visum ble innvilget, mens 1 089 ble avslått.

Ambassaden i Islamabad har innrapportert at den totalt i 2002 har innvilget 1 047 søknader om visum og avslo 1 767.

2. Statistikk over avhopp fra besøksvisum

Det føres kun statistikk over antall avhopp fra visum i de saker der direktoratet selv har innvilget visum. De som er kommet på besøksvisum utstedt av ambassaden og deretter har søkt asyl i Norge, kommer ikke med på offisiell statistikk. Likeledes omfatter statistikken ikke personer som søker asyl under annen identitet enn den de fikk visum på.

Utlendingsdirektoratet opplyser at av de pakistanske borgere direktoratet har innvilget visum i

- året 2000 har 56 personer søkt asyl i ettertid, dvs. 10,4 pst.

- året 2001 har 15 personer søkt asyl i ettertid, dvs. 8,3 pst.

- året 2002 har hittil 4 søkt asyl i ettertid, dvs. 1,9 pst.

Jeg gjør oppmerksom på at avhoppsprosenten er regnet ut fra oppdaterte innvilgelsestall, mens innvilgelsestallene oppgitt over, er hentet fra direktoratets årsrapport.