Skriftlig spørsmål fra Grethe G. Fossum (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:71 (1997-98)
Innlevert: 06.02.1998
Sendt: 06.02.1998
Besvart: 13.02.1998 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Grethe G. Fossum (A)

Spørsmål

Grethe G. Fossum (A): "De partipolitiske ungdomsorganisasjonene er også, etter omleggingen av regelverket, tilskuddberettiget til å søke om internasjonal grunnstøtte. Fordelingsutvalget har krevd at disse organisasjonene må søke om tilskuddsberettigelse, noe som strider mot Stortingets intensjon og Forskriftens §2. Vil statsråden rydde opp i denne åpenbare misforståelse overfor Fordelingsutvalget?"

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet det nye regelverket for tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene, ble de politiske ungdomsorganisasjonene flyttet permanent over på stemmestøtte. Men de skulle fortsatt få tildelt grunnstøtte for internasjonalt arbeid over BFD's budsjett. Viser her til Forskriftens §2, kap.4, kap.5 og kap.6.
Nå viser det seg at Fordelingsutvalget krever at disse organisasjonene skal søke om tilskuddsberettigelse for å kunne søke om internasjonal grunnstøtte.
Stortingets intensjoner og Forskriften må tolkes slik at de nevnte organisasjoner i utgangspunktet er tilskuddberettiget. Utvalget har heller ikke behov for opplysningene, som de her ber om, for å tildele internasjonal grunnstøtte, da dette tildeles etter helt andre kriterier.

Valgerd Svarstad Haugland (KrF)

Svar

Valgerd Svarstad Haugland: De partipolitiske ungdomsorganisasjonene har siden 1996 mottatt grunnstøtte til nasjonalt arbeid basert på moderpartiets stemmetall. I denne perioden har de også kunnet søke om grunnstøtte til internasjonalt arbeid i henhold til departementets retningslinjer.

I forbindelse med Stortingets behandling av forslag til forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner foreslo komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og representanten Roy N. Wetterstad, at de partipolitiske ungdomsorganisasjonene fortsatt skulle motta nasjonal grunnstøtte basert på moderpartiets stemmetall. Når det gjelder internasjonal grunnstøtte uttalte flertallet i innstillingen (Innst. S. nr. 250 (1996-97)): "Dette flertallet forutsetter at de partipolitiske ungdomsorganisasjonene fortsatt må kunne søke støtte i denne tilskuddsordningen etter §§23, 27 og 30". Disse paragrafene dreier seg om grunnstøtte til internasjonalt arbeid og tilskudd til nasjonale og internasjonale prosjekter.

Forskriften §23 om hvem som kan gis grunnstøtte til internasjonalt arbeid lyder: "Fordelingsutvalget kan gi grunnstøtte til internasjonalt arbeid til organisasjoner under §§6-9". Dette betyr at alle organisasjoner for å kunne motta internasjonal grunnstøtte må oppfylle de generelle inngangskravene i gruppe A-D, og søke om tilskuddsberettigelse i henhold til dette.

Jeg oppfatter at denne ordningen er i overensstemmelse med komiteflertallets klare uttalelse. Det er også i overensstemmelse med forskriften §2 hvor det fastslås at partipolitiske ungdomsorganisasjoner ikke omfattes av forskriften hva gjelder tildeling av nasjonal grunnstøtte, men hvor det videre uttales: "Partipolitiske ungdomsorganisasjoner kan motta internasjonal grunnstøtte og tilskudd til nasjonale og internasjonale prosjekter etter reglene i denne forskrift, jf kap. 4, 5 og 6. Forskriften gjelder da fullt ut."

Av forskriften §47 om overgangsregler fremgår det at det for tilskuddsårene 1998 og 1999 gjøres unntak fra bestemmelsen i §23. Dette innebærer at man for de nevnte tilskuddsår ikke kan kreve at organisasjonene for å motta grunnstøtte til internasjonalt arbeid oppfyller de generelle inngangskravene i gruppe A-D. Den ordningen som er beskrevet ovenfor får dermed ikke virkning før tilskuddsåret 2000.

I brev av 13. januar 1998 gjorde Fordelingsutvalget organisasjonene oppmerksom på at de som søkte grunnstøtte til internasjonalt arbeid måtte oppfylle kravene under §§6 - 9 ihht forskriftens §23. På bakgrunn av spørsmål 21. januar fra organisasjonene om overgangsbestemmelsene i §47, henvendte Fordelingsutvalget seg til departementet i brev av 23. januar 1998. Samtidig fikk organisasjonene brev fra Fordelingsutvalget med beskjed om å legge saken i bero til spørsmålet var avklart med departementet. Departementet orienterte Fordelingsutvalget om konsekvensene av bestemmelsen i §47 om overgangsreglene i brev av 29. januar 1998.

Det går i brevet av 29. januar også frem at man i overgangsperioden kan kreve organisasjonens sist vedtatte årsmelding og årsregnskap for grunnlagsåret med revisjonsberetning fra statsautorisert eller registrert revisor, jf. forskriften §34. Det kan videre i henhold til forskriften §35 nr 4 kreves at organisasjonen kan legge frem følgende dokumentasjon: Program el.l., navn og adresse på deltakerne fra organisasjonen og dokumentasjon for at disse har deltatt.

Fordelingsutvalget sender om kort tid ut brev til organisasjonene med orientering om dette. Departementet beklager at det har oppstått tvil om overgangsbestemmelsene i den nye forskriften.