Skriftlig spørsmål fra Heidi Sørensen (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:683 (2002-2003)
Innlevert: 17.06.2003
Sendt: 18.06.2003
Besvart: 20.06.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Heidi Sørensen (SV)

Spørsmål

Heidi Sørensen (SV): Kan statsråden dokumentere at det i arbeidet med utredninger av konsekvensene av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB) ikke har foregått, eller vært mulighet for utilbørlig påvirkning, hva anser statsråden som begrunnelse for at enkelte forskere trekker sine delutredninger, og hvordan stiller statsråden seg til dette?

Begrunnelse

Olje- og energidepartementet (OED) arbeider med utredninger av konsekvensene av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet. Utredningen for Lofoten-Barentshavet (ULB) skal utgjøre politikernes beslutningsgrunnlag for hvorvidt det skal åpnes for helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet og vil inngå som en del av helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet. Det er avgjørende at utredningen er faglig troverdig og uavhengig. OED har gitt Det Norske Veritas (DNV) i oppdrag å organisere arbeidet med de ulike delutredningene som utgjør det faglige grunnlaget for ULB.
I denne prosessen har ansatte i oljeselskaper fått innsyn i delutredningene, og har deltatt i saksbehandlingen før disse har blitt offentliggjort. Dette har ført til mistanker om samrøre og utilbørlig påvirkning og påstander om mulig brudd på lover og forskrifter.
Det har i tillegg vært konflikter mellom OED/DNV og forskergrupper som har vært ansvarlige for delutredninger, med påstander om press for å endre på innholdet og forbeholdene i rapporter. Dette har blant annet ført til at forskerne bak delutredningen om konsekvensene av en utbygging i Barentshavet for den samiske befolkning, har trukket sin rapport og nekter OED å bruke forskningsmaterialet.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Representanten Sørensen tar opp to viktige forhold i begrunnelsen for sitt spørsmål. For det første at ansatte i oljeselskaper har fått innsyn i delutredninger før de er blitt offentliggjort og at dette skal ha ført til mistanke om samrøre og utilbørlig påvirkning. Det andre forholdet som tas opp er at forskerne som er ansvarlige for utredningen av samiske forhold i forbindelse med petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet, har trukket sin rapport.

Når det gjelder det første forholdet, redegjorde jeg for dette i mitt svar til representanten Sørensen i spørretimen 9. april 2003.

Utredningen av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet (ULB) har sin bakgrunn i Sem-erklæringen. Samarbeidsregjeringen slo her fast at den ønsket å utføre en slik utredning før den tar stilling til ytterligere petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet.

For å koordinere og gjennomføre en prosess som ULB, kreves det spesiell kompetanse. Departementet har ikke selv slik kompetanse.

Departementet tok derfor kontakt med og engasjerte Det Norske Veritas (Veritas) for å ivareta sekretariatsfunksjonen for utredningen. Veritas er en institusjon med et solid omdømme og med lang erfaring i å gjennomføre utredninger som ULB.

For å sikre best mulig kvalitet i alle faser av utredningsprosessen, har sekretariatet (Veritas) benyttet en arbeidsform hvor det har trukket på ulike ressurspersoner med ekspertise på spesifikke fagområder, og erfaring fra tilsvarende utredningsprosesser. Noen av disse personene er ansatt i konsulentselskaper og noen i oljeselskaper.

Det Norske Veritas har valgt å bruke denne arbeidsformen kun ut i fra et motiv om å sikre et best mulig faglig resultat på utredningen. Dette er ikke en arbeidsform som er pålagt av departementet. De nevnte ressurspersonene som altså inkluderer personer som er ansatt i oljeselskaper, har bare gitt kommentarer direkte tilbake til Veritas. Veritas har så selv foretatt en egen faglig vurdering av innspillene før de så eventuelt er brukt i den videre prosessen. Det er kun Veritas som har hatt direkte kontakt med leverandørene av de faglige delutredningene. Disse har stått fritt mht. om de ville foreta endringer på bakgrunn av innspillene. Utrederne står selv faglig ansvarlig for de arbeidene som leveres.

Jeg har full tillit til at Veritas har den integritet og faglige dyktighet som sikrer at denne arbeidsformen ikke har ført til noen utilbørlig påvirkning av ULB-prosessen.

Når det fra enkelte stilles kritiske spørsmål ved en slik fremgangsmåte, med antydninger om utilbørlig påvirkning, er dette feil. Kommentarene tilbake til utrederne har i det vesentlige gått på presentasjon og om oppdraget er gjennomført i henhold til arbeidsbeskrivelsen.

For å underbygge min redegjørelse i denne saken offentliggjorde departementet, kort tid etter mitt forrige svar i spørretimen 9. april d.å., alle råutkast på delstudiene, innspill til sekretariatet, samt korrespondansen mellom sekretariatet og de ulike faginstansene som har utført utredningene.

På bakgrunn av de reaksjonene som fremkom gav jeg, til tross for ovenstående, beskjed om at kontakten med medarbeiderne i oljeselskapene ikke lenger skulle benyttes i det videre arbeidet med ULB.

Det viktige for meg er at det ikke kan fremsettes berettiget tvil om integriteten til denne utredningen. På bakgrunn av det jeg har redegjort for her mener jeg at ULB har den faglige integriteten som er nødvendig for å være et godt politisk beslutningsgrunnlag.

Når det gjelder representanten Sørensens andre poeng om at forskere trekker sine delutredninger, dreier dette seg om utredningen om samiske forhold i forbindelse med petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet. Her har følgende skjedd:

Høsten 2002 la Olje- og energidepartementet studien med ovennevnte tema ut på anbud. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) vant anbudskonkurransen og OED inngikk en kontrakt med dem for utførelse av studien. OED mottok et utkast på studien før jul, men på grunn av sykdom hos NIBR ble ikke studien ferdigstilt og oversendt departementet før 4. juni i år. Samme dag gikk forskerne som stod ansvarlig for prosjektet ut i mediene og sa at de ville trekke arbeidet sitt med den begrunnelse at de hadde følt seg presset av OED til å fjerne innhold og forbehold som var tatt i rapporten.

Sekretariatet (Veritas) har på vanlig måte kommentert på utkast på denne studien. Kommentarene fra sekretariatet har vært naturlige og saklige og det har ikke vært øvet press på å endre innhold og forbehold som er tatt i studien. Forskernes saksfremstilling og anførsler avviker fullstendig fra den holdning institusjonen NIBR har til saksgangen. NIBR uttaler i pressemelding 4. juni: "Forskerne har stått helt fritt til å formulere rapportens innhold og også komme med en rekke forbehold underveis i rapporten. Verken NIBR eller OED har lagt press på forskerne med hensyn til hvordan rapporten skulle utformes." Videre står det at "De kommentarer som har kommet fra departementet har vært naturlige og saklige, og vi har ikke hatt noen problemer med de synspunkter som har kommet derfra".

Jeg vil fastholde at det ikke har skjedd noen utilbørlig påvirkning i arbeidet med studiene under ULB, og heller ikke i forbindelse med studien omtalt spesielt over. ULB er et viktig dokument som skal ligge til grunn for den politiske behandlingen av spørsmålet om helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten-Barentshavet. Alle delutredningene har vært tilgjengelige på departementets nettsider en god stund. En sammenstilling av delutredningene vil om kort tid sendes ut på en tre måneders høring hvor alle som ønsker det vil få anledning til å kommentere på alle sider av arbeidet. Høringsuttalelsene vil inngå som en del av det endelige beslutningsgrunnlaget.

Det tas sikte på at ULB skal behandles i Regjeringen i løpet av høsten 2003.