Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:691 (2002-2003)
Innlevert: 18.06.2003
Sendt: 19.06.2003
Besvart: 26.06.2003 av utenriksminister Jan Petersen

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Hva ønsker Regjeringen å oppnå med deltakelsen i alliansen for mer uregulert handel med utdanning, hvordan foregår dette arbeidet, og hvorfor har ikke Stortinget blitt informert om denne prosessen i forbindelse med tidligere spørsmål og debatter om Norges arbeid i WTO?

Begrunnelse

Av internettsidene til den australske regjeringens eksportutvalg for utdanningstjenester, The Australian Government International Education Network, går det fram at Norge leder en allianse av land som vil jobbe innenfor WTO for å få mer uregulert handel med utdanningstjenester. Denne alliansen skal være aktiv i forbindelse med de pågående tjenesteforhandlingene, GATS. Av nettsidene framgår det at det er Norge som har tatt initiativ til denne alliansen og at Norge leder arbeidet. Australia støtter aktivt opp om alliansen, som verdens ledende eksportør av utdanningstjenester.
Utenriksministeren bekreftet at Norge leder en slik gruppe under Stortingets WTO-debatt 17. juni. Fra før er det kjent at Norge har stilt krav om liberalisering av handelen med utdanning til flere land i de innledende rundene av GATS-forhandlingene. Dette har også vært tatt opp i Stortinget, men uten at det har blitt informert om Norges aktive innsats på feltet.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Regjeringen søker i WTO-forhandlingene å fremme norsk syn gjennom formelle kanaler så vel som gjennom uformelle kontakter med andre medlemsland. Utdanningstjenester drøfter vi blant annet uformelt i en gruppe som omfatter både industrialiserte land og utviklingsland. Denne kontakten er ikke en allianse for mer uregulert handel med utdanning. Vårt siktemål er å ivareta studentrettigheter og kvalitet i internasjonal handel med utdanningstjenester.

Når det gjelder informasjon til Stortinget om denne prosessen, vises til Utenriksdepartementets brev av 18. februar d.å. til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, vedlagt Innst. S. nr. 146 (2002-2003). I brevet heter det blant annet: "Av hensyn til den vekt som Norge legger på internasjonalt samarbeid om kvalitative sider ved utdanningstilbudene, søker Norge samarbeid med likesinnede utviklingsland og industriland for å bidra til at liberalisering av utdanningstjenester sees i sammenheng med arbeidet for bedre kvalitet i det internasjonale utdanningstilbudet, slik dette blant annet kommer til uttrykk i UNESCOs arbeid og i andre fora."