Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:693 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 19.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Vil Samferdselsdepartementet ta Kleppestøkaiens status opp til vurdering?

Begrunnelse

Askøy kommune har i brev av 12. juni i år anmodet om at Samferdselsdepartementet tar opp til vurdering om Kleppestøkaien kan omklassifiseres fra fylkesveganlegg til del av riksvegnettet. Terminalen har blant annet kaiplass for hurtigbåten "Beinveien", som er en viktig "innfartsåre" til Bergen sentrum. Hurtigbåttilbudet er truet på grunn av finansieringsproblemer, men er foreløpig sikret videre drift gjennom et samarbeid mellom Askøy kommune, HSD og Hordaland fylkeskommune. I forbindelse med dette vedtaket har fylkesutvalget i Hordaland lagt til grunn at terminalen må oppgraderes. Behovet for slik oppgradering er stort. Med klassifisering som riksveg ville slik oppgradering bli mer realistisk, fordi terminalen da vil bli et statlig ansvar.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Riksvegferjesambandet Kleppestø-Bergen ble nedlagt da Askøybrua ble åpna for trafikk i desember 1992. Fra samme tidspunkt ble det opprettet en båtrute mellom Kleppestø og Bergen som benyttet deler av de tidligere ferjekaianleggene som terminal. I tråd med vanlig praksis for vegtilknytning til hurtigbåtkaier ble ferjekaien med tilstøtende veg nedklassifisert til fylkesveg.

Samferdselsdepartementet delegerte i 2000 myndigheten til å fatte vedtak om omklassifisering etter veglov §§ 3 og 7 til Vegdirektoratet i de tilfeller hvor det er lokal enighet om omklassifisering. I saker hvor det er uenighet lokalt forelegges saken Samferdselsdepartementet.

I brev av 12. juni 2003 til Samferdselsdepartementet har Askøy kommune bedt om at Kleppestøkaien med terminal omklassifiseres til riksveg. I forbindelse med denne henvendelsen har jeg oversendt saken til Vegdirektoratet for behandling i brev av 20. juni 2003. Dette innebærer at Vegdirektoratet må foreta en fornyet vurdering av saken.