Skriftlig spørsmål fra Eirin Faldet (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:694 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Norge deltar aktivt med militært personell i internasjonale operasjoner. De siste årene har Norge vært involvert blant annet på Balkan og i Afghanistan. Det er bred enighet om norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. Det er imidlertid en belastning både for den enkelte soldat og deres familie å utføre sine oppdrag i krigssoner. Staten har derfor en forpliktelse til å gi den enkelte soldat støtte i ettertid.
Ser statsråden viktigheten av dette, og ser hun på Krigsinvalidehjemmet Bæreia som et egnet sted til dette?

Begrunnelse

Stiftelsen Krigsinvalidehjemmet Bæreia har i mange år fungert som et rekreasjonshjem for norske krigsveteraner. Viktigheten av dette arbeidet kan ikke overvurderes. Driften ved stiftelsen står nå i fare. Norge deltar svært aktivt i internasjonale operasjoner. På tross av at Forsvaret gjør en meget god jobb for sine ansatte, er det viktig at den norske stat bidrar til at veteraner som har deltatt i internasjonale operasjoner har et velfungerende støtteapparat i Norge. Bæreia har gjennom mange år opparbeidet seg en kompetanse på området i tillegg til at strukturen allerede er tilstede.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg kan forsikre representanten Faldet om at Forsvaret tar soldatenes helse i forbindelse med internasjonale oppdrag på alvor. Først og fremst har vi satt i verk en rekke tiltak for å sikre at soldater som deltar i internasjonale operasjoner ikke får psykiske problem som følge av tjenesten. Tiltakene omfatter både grundig testing og forberedelser før tjenesten, kontinuerlig tilbud om medisinske tjenester under tjenesten, og oppfølging etter avsluttet tjeneste. Når det gjelder oppfølging etter endt tjeneste, er Forsvaret i ferd med å vurdere organisering av et utvidet tilbud om psykisk helsevern i regi av Forsvaret til de tidligere soldatene. Et slikt utvidet tilbud skal være iverksatt innen utgangen av året. Etableringen av dette tilbudet vil skje i nært samarbeid med det sivile helsevesenet.

Krigsinvalidehjemmet Bæreia er en selvstendig stiftelse etablert av Krigsinvalideforbundet. Brukerne av Bæreia, som fram til 1999 utelukkende var krigsinvalider og deres partnere, mottar støtte fra Sosialdepartementet og Helsedepartementet til opphold ved hjemmet. Sosialdepartementet er også representert i stiftelsens styre.

FN-Veteranenes Landsforbund (FNVL) startet et prøveprosjekt ved Bæreia i 1999 for å vurdere om hjemmet egnet seg for velferdsopphold og gjensynstreff for våre tidligere soldater. Tanken var at ledig kapasitet ved hjemmet kunne benyttes til dette formålet. Prøveprosjektet fikk økonomisk støtte fra Forsvarsdepartementet, og denne støtten er blitt videreført etter at et vellykket prøveprosjekt ble avsluttet.

FNVLs tilbud til våre soldater fyller imidlertid ikke all ledig kapasitet ved Bæreia ettersom krigsinvalidene faller fra. Fra Forsvarets side vil vi yte økonomisk støtte til FNVL etter en nærmere behovsvurdering, men vi finner ikke å kunne gi et generelt rammetilskudd til Bæreia.

Jeg er klar over at Bæreia befinner seg i en overgangsfase med fortsatt stort behov for hjemmet for den opprinnelige brukergruppen, samtidig som driftsutgiftene krever flere betalende brukere. Forsvarsdepartementet vurderer derfor, via FNVL, å yte en ekstra støtte til Bæreia i den overgangsfasen hjemmet befinner seg i, slik at stiftelsen og FNVL kan få mulighet til å tilpasse seg den nye situasjonen. Et slikt ekstratilskudd endrer likevel ikke på prinsippet om en brukerfinansiering.

Stortingsrepresentant Eirin Faldet poengterer kompetansen som er opparbeidet ved Bæreia, og jeg er ikke i tvil om at personellet ved Bæreia har stor omsorg for brukerne av hjemmet. Lederne for gjensynstreffene for vårt personell er likevel ikke ansatte ved Bæreia, men tilknyttet FNVL. Det er dette personellet som innehar den spesifikke omsorgskompetansen for våre tidligere soldater. Fra Forsvarsdepartementets side er det derfor FNVL som må vurdere hvilke tilholdssted som egner seg best for vår gruppe. Gjensynstreff kan også arrangeres i de ulike regionene i nærhet av der vårt personell tjenestegjør eller bor. Dette kan være mer ønskelige og kosteffektive løsninger som må inngå i FNVLs totalvurdering av tilbudet til vårt personell. Og møtes for å samtale om opplevelser er det viktige, og dette kan bidra til den psykiske bearbeidingen av belastninger forbundet med tjenesten.

Et mindretall av vårt personell sliter psykisk etter opplevelser i forbindelse med internasjonale operasjoner, og trenger poliklinisk hjelp fra medisinsk ekspertise. Både innen det sivile og det militære helsetilbudet arbeider vi nå, både i fellesskap og innen våre respektive etater, med å utvikle et bedre tilbud til traumebelastede grupper.

Forsvaret vil også være representert med forskningskompetanse i "Nasjonalt kompetansesenter for vold og traumer" som etter planen skal opprettes i januar 2004. Senteret er et tverrdepartementalt prosjekt rettet mot kompetanseoppbygging, forskning og forskningsformidling. Et regionalt nettverksamarbeid knyttet til det nasjonale kompetansesenteret er også under planlegging for å sikre regional kunnskapsformidling og samarbeid.

Forsvaret planlegger også å etablere et medisinsk senter ved Ullevål universitetssykehus. I senteret vil det etter planen inngå en poliklinikk for katastrofepsykiatri med behandlingstilbud til både sivilt og militært personell. Tiltak for å bedre helsetilbudet til de tidligere soldatene vil bli koordinert med det sivile helsevesenet for optimal bruk av ressurser og gjensidig kompetanseoppbygging.

Jeg ser positivt på at FNVLs tilbud til våre soldater kan bidra til at krigsinvalidene får et tilbud på Bæreia så lenge de har behov for det. Jeg vil likevel presisere at FNVL står fritt i forhold til valg av tilholdssted for velferdstiltak for soldatene, og at valg av lokalisering må være grunnet på et kost/nytte-prinsipp, slik som tilfellet er for de andre delene av Forsvarets aktiviteter.