Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:695 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål nr. 649, der det heter at "formålet var å gi også de barn som bor sammen med en av sine foreldre og dennes registrerte partner i en stabil familierelasjon, den juridiske sikkerheten en stebarnsadopsjon innebærer".
Hvilke kriterier benyttes for å definere hva som er en stabil familierelasjon?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: I retningslinjene om saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig ved innenlandsadopsjon av desember 2002 gis regler for skjønnsutøvelse ved innenlandsadopsjon, herunder stebarnsadopsjon. Retningslinjene inneholder momenter som skal vektlegges ved avgjørelsen. Ved behandlingen av søknaden skal opplysningene i saken vurderes konkret. Det sies derfor bare noe generelt om de momenter som skal vektlegges ved avgjørelsen. Ingen av momentene representerer noe absolutte vilkår, men inngår i helhetsvurderingen av om adopsjonsbevilling skal gis, og hva som er til gagn for barnet, jf. adopsjonsloven § 2. Når det gjelder spørsmålet om stabil familierelasjon, vil blant annet partnerskapets varighet være ett moment som skal vektlegges. Videre må det vurderes hvorvidt barnet lever i en stabil familierelasjon i forhold til den som søker om stebarnsadopsjon. Stabil familierelasjon vil være ett blant flere momenter som må vurderes ved behandlingen av søknaden.

Ved stebarnsadopsjon må adopsjonsmyndighetene, så langt det er mulig, ha visshet for at forholdet mellom søker og ektefelle eller partner har vist sin stabilitet. Et dokumentert samboerforhold forut for ekteskaps- eller partnerskapsinngåelsen kan i denne sammenheng tillegges vekt. Det understrekes i retningslinjene at et ekteskap eller registrert partnerskap som har vart i to år slik kravet er ved utenlandsadopsjon, i enkelte tilfelle vil kunne være for kortvarig. Det avgjørende for vurderingen vil alltid være om adopsjonen samlet sett vil bli til barnets beste.

Videre følger av retningslinjene at i de tilfellene der det av ulike årsaker ikke har vært mulig å fastsette farskapet, skal adopsjonsmyndigheten foreta en vurdering av hvorvidt adopsjon vil bli til barnets beste. Det skal i denne forbindelse legges vekt på om barnet lever i en stabil familierelasjon i forhold til den som søker om stebarnsadopsjon. Forholdet mellom barnet og steforelder bør derfor ha vart i noe tid slik at det er mulig å vurdere tilknytningen dem imellom, og om adopsjonen vil kunne sies å bli til barnets beste. Det skal også legges vekt på om barnet har et sterkt behov for rettslig tilhørighet til søker.

Det er vanlig praksis at Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen henvender seg til kommunen for å få bistand til å belyse blant annet også disse forholdene ytterligere.