Skriftlig spørsmål fra Siri Hall Arnøy (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:697 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Siri Hall Arnøy (SV)

Spørsmål

Siri Hall Arnøy (SV): Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål nr. 649, der det vises til Stortingets forutsetning om at adopsjonslovens generelle regler om stebarnsadopsjon ikke skulle påvirkes av forslaget. Lovverket er imidlertid ikke likt for ekteskap og partnerskap når det gjelder barn som blir født innenfor ekteskap/partnerskap.
Medfører dette at lovverket i dag ikke anviser lik behandling av ellers tilsvarende saker om foreldrerett og adopsjon i ekteskap og partnerskap?

Begrunnelse

De generelle reglene for stebarnsadopsjon er utarbeidet for å dekke de situasjoner der ektefeller ikke er gift idet barnet blir født, dersom ekteskapet inngås før barnet blir født, vil den såkalte pater-est-regelen kunne anvendes. Denne regelen anvendes ikke i forhold til partnerskap. Flere av de søknadene om stebarnsadopsjon fra lesbiske kvinner som nå er til behandling, er søknader fra par som må kunne sies å ha vært i en stabil familierelasjon i lang tid før barnet ble født, og som var registrerte partnere før barnet ble født. I et ekteskap ville ikke ektemannen i et slikt tilfelle trengt å søke om stebarnsadopsjon, selv om han ikke var biologisk far (i alle fall så lenge ikke moren oppgav noen annen far, og så lenge ingen annen mulig far meldte seg, krevde DNA-test eller lignende). Denne ulikheten i regelverket kan bety at en eventuell intensjon fra Stortinget om likebehandling på dette området ikke er oppfylt med de vedtak Stortinget til nå har gjort.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg viser til at når det gjelder lovendringen som åpnet adgang til stebarnsadopsjon i registrert partnerskap, innebar denne en utvidelse av hvem som kan adoptere stebarnet sitt. Det fremgår av forarbeidene at forslaget ikke inneholdt noen endring av vilkårene for stebarnsadopsjon i forhold til gjeldende rett, bortsett fra denne utvidelsen med hensyn til hvem som kan søke om stebarnsadopsjon. Endringen har åpnet for at også barn som bor sammen med en av sine foreldre og dennes registrerte partner i en stabil familierelasjon har fått muligheten til den juridiske sikkerheten en stebarnsadopsjon innebærer. Forhandlingene i Stortinget i forbindelse med lovendringen, gjaldt kun spørsmålet om stebarnsadopsjon, og omfattet ikke pater-est-regelen i barneloven.

Dette betyr at i de tilfeller der et barn fødes av mor som lever i et registrert partnerskap, vil kvinnen som har født barnet ha foreldreansvaret for barnet alene i henhold til barnelovens regler. Det følger av retningslinjene om saksbehandling ved søknad om innenlands- og utenlandsadopsjon og særlig ved innenlandsadopsjon av desember 2002 at kriteriene for stebarnsadopsjon også gjelder for disse tilfellene.

Steforelderen i et registrert partnerskap vil således ikke ha en automatisk rett til å adoptere partnerens barn. Søknaden skal undergis en saksbehandling som er vanlig for slike saker. I praksis vil Barne-, ungdoms- og familieforvaltningen henvende seg til kommunen for å få saken ytterligere opplyst. Søknaden vil deretter bli vurdert etter adopsjonslovens regler.