Skriftlig spørsmål fra Finn Kristian Marthinsen (KrF) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:700 (2002-2003)
Innlevert: 19.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Besvart: 26.06.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Finn Kristian Marthinsen (KrF)

Spørsmål

Finn Kristian Marthinsen (KrF): Konventet har foreslått at det skal opprettes et eget EU Armament Agency som skal overta de oppgaver WEAG/WEAO har i dag. Mye tyder på at tenkningen ikke inkluderer ikke-EU-land som fullverdige deltakere.
Har forsvarsministeren fra norsk side presisert skriftlig de behov og ønsker Norge har i å delta med fulle rettigheter i det framtidige Armament Agency, og blir i så fall dette fulgt opp i den viktige fasen fram mot møtet i Thessaloniki, ikke minst i forhold til Roma og Brussel med det innkommende italienske formannskapet?

Begrunnelse

Slik jeg har forstått framdriftsplanen, skal det fattes et formelt vedtak om opprettelsen av et Armament Agency på møtet i denne måneden i Thessaloniki. Denne saken fremskyndes i forhold til behandlingen av de øvrige forslag i Arbeidsgruppe 8 sin rapport. Når det gjelder deltakelse for allierte ikke-EU-land, foreslår Arbeidsgruppe 8 at dette skjer på "ad hoc basis i forhold til spesifikke prosjekter". Dette vil med andre ord bety sterkt reduserte deltakerrettigheter for Norge som pr. i dag er fullt medlem i både WEAG/WEAO.
Undertegnede er leder for den norske VEU-delegasjonen til parlamentarikerforsamlingen i Vestunionen. Parlamentarikerforsamlingen går inn for at de fulle deltakerrettigheter skal videreføres inn i EU-organet, men denne parlamentarikerforsamlingen har liten innflytelse i saken. Under møtet i vårsesjonens parlamentarikerforsamling tok jeg denne saken opp i muntlig spørsmål til den greske forsvarsministeren etter hans innledning, like så vel som til den italienske forsvarsministeren etter hans innledningsforedrag til forsamlingen.
Den italienske forsvarsminister svarte i en positiv tone at arbeidet i EUs Armament Agency måtte være "ekstrovert" og ikke "introvert", og at det måtte utarbeides tilfredsstillende deltakerordninger for alle de land som er med i WEAG i dag. Den greske minister var langt mer forbeholden i sitt svar uten å gå i detaljer. Men budskapet var at det neppe var aktuelt med fulle rettigheter for andre enn EU-landene selv. Kommisjonen som har det formelle ansvaret for alle EUs byråer, er bedt om å komme med en betenkning.
VEU-delegasjonen vil i lys av disse svarene anbefale at ministeren tar kontakt både i Roma og i Brussel med det italienske formannskapet som vil måtte utmeisle detaljene og stå for gjennomføringen av et eventuelt vedtak i Thessaloniki. I lys av den erfaringen fra norsk side gjorde da EU overtok fra VEU Satellittsenteret i Torrejon og Instituttet for sikkerhetsstudier i Paris i 2001, er det viktig å komme med konkrete og konstruktive forslag til ordninger på et tidlig stadium. Saken har betydning både for vår politiske deltakelse i ESDP og den norske forsvarsindustriens rammebetingelser og fremtidige muligheter innenfor et EU-marked.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: Jeg legger stor vekt på å ivareta norske interesser i forbindelse med opprettelsen av et EU Armament Agency, som sist ble behandlet under EU-toppmøte i Thessaloniki 19.-20. juni i år. Allerede på forsvarsministermøtet i WEAG/WEAO i Roma 16. mai 2002 var det fremtidige europeiske forsvarsmateriellsamarbeidet et viktig tema. Både i møtet og i uformelle samtaler vektla jeg at det må tas spesielt hensyn til de av WEAGs medlemsland som ikke er EU-medlemmer dersom det opprettes et annet organ enn WEAG/WEAO.

Ettersom det er i WEAG/WEAO-møter på materielldirektørnivå at mesteparten av diskusjonen foregår, har min materielldirektør Leif Lindbäck blant annet hatt møte med det nederlandske WEAG/WEAO-formannskapet for å diskutere norske interesser. Det skjedde før Nederland la frem sitt program for sin toårige formannskapsperiode 2003-2004.

På det siste materielldirektørmøtet i WEAG/WEAO i Nederland i mars i år presenterte Nederland sitt program. En av beslutningene på møtet var at det må tas hensyn til alle WEAG-landenes interesser når WEAGs arbeid blir overført til EU:

"National Armaments Directors: noted the Netherlands Chair's programme presented by their Chairman, Dr. Ernst Van Hoek, and accepted the way ahead as follows: (2) notwithstanding the future evolution of European armaments cooperation, the current WEAG-related rights of non-EU WEAG member states should be taken into account in any potential transition."

Imidlertid er det, som også stortingsrepresentant Finn Kristian Marthinsen er inne på i sin begrunnelse for spørsmålet, noe forskjellige signaler som mottas over tid fra de ulike EU-presidentskap. Blant annet har EU begynt å holde møter kun for EU-landenes materielldirektører. Vi har anmodet om å kunne få delta på slike møter som observatør, uten at anmodningene er blitt etterkommet. Dette skjedde senest i april i år da EUs materielldirektører møttes på Rhodos.

I den fasen som vi nå går inn i er det viktig at vi på alle nivå og i alle fora bidrar konstruktivt der det fremtidige europeiske forsvarsmateriell- og forskningssamarbeidet tas opp. Dette vil blant annet kunne få betydning for den norske forsvarsindustriens rammebetingelser og muligheter innenfor et fremtidig EU-marked.

For fortsatt å ivareta norske interesser på en best mulig måte, har jeg derfor til hensikt å ta opp den siste tids utvikling med det kommende italienske EU-formannskapet skriftlig. Dessuten vil jeg ta opp disse spørsmål på det neste forsvarsministermøtet i WEAG/WEAO som finner sted i november i år.