Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:705 (2002-2003)
Innlevert: 20.06.2003
Sendt: 20.06.2003
Besvart: 03.07.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Vil statsråden setje i verk noko for at kommunar, fylkeskommunar og lokale interessegrupper som engasjerer seg i integreringsarbeid kan ha ein instans med ei koordinerande rolle å forholda seg til?

Begrunnelse

Eg let fylgjande døme eksemplifisera problemstillinga: Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Fabel film AS har samarbeidd om eit filmprosjekt mynta på foreldre til innvandrarbarn. Filmane er også tenkt nytta til opplæring av unge og vaksne om norske samfunnsforhold. Prosjektet synest å ha nasjonal interesse og bør såleis kunna kvalifisera til statsstøtte. Eg vil be statsråden tydeleggjera si eiga koordinerande rolle som integrasjonsminister ved å gå inn i ein dialog om realisering av prosjektet, eller eventuelt gje råd om andre statlege samarbeidspartnarar.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har ansvaret for å koordinere flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken.

Som kommunal- og regionalminister har eg eit særleg ansvar for å følje utviklinga på flyktning- og innvandrarfeltet på tvers av dei ulike sektorgrensene. Departementet mitt skal medverke til å utvikle grunnlaget for kunnskap og klargjere og formidle overordna politiske målsettingar. I tillegg har eg eit særleg ansvar for å samordne innsatsen på feltet. Eg vil likevel understreke sektoransvarsprinsippet som inneber at dei ulike departementa har eit ansvar overfor innvandrarbefolkninga på lik linje med resten av befolkninga innafor sine fagområde, enten det gjeld undervisnings- og familiepolitikken eller anna. Dette prinsippet må ligge fast.

Departementet blir ofte kontakta av kommunar, fylkeskommunar og andre for råd og rettleiing på feltet. I tillegg blir mange søknader om støtte til ulike enkeltståande prosjekt sende til departementet. Departementet vil da vise dei vidare til rette instans, dersom det ikkje fell inn under dei tilskotsordningar som ligg under budsjettet til KRD.

Når det gjeld behandlinga av søknader om midlar til enkeltprosjekt innafor budsjettet til KRD, er dette ei oppgåve som fyrst og fremst fell inn under ansvarsområdet til Utlendingsdirektoratet (UDI).

UDI har ansvar for å setje i verk flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken innafor ansvarsområdet til KRD. Dette inneber at UDI i langt større grad enn departementet har kontakt med kommunane og sektorstyresmaktene elles. UDI har eit særleg ansvar for å gje råd og rettleiing til kommunar og fylkeskommunar for å fremme målet om likestilling og integrering. UDI forvaltar også eigne tilskotsordningar mellom anna for å styrkje dette arbeidet, jf. kap. 521 post 62 Kommunale innvandrartiltak og post 73 Tilskot til innvandrarorganisasjonar og anna frivillig verksemd i KRD sitt statsbudsjett.

Eg vil understreke at kommunar, fylkeskommunar og lokale interessegrupper fyrst og fremst bør kontakte UDI for å få råd og rettleiing. Vidare kan dei søkje på dei tilskotsordningar som direktoratet forvaltar. Eg viser her til rundskriv frå UDI om vilkåra for å få støtte over desse tilskotsordningane.

Det er etter mi vurdering ikkje ønskjeleg eller nødvendig å opprette ei anna koordinerande instans for dette arbeidet, da dette berre vil medverke til ytterlegare eit ledd i forvaltninga.