Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:709 (2002-2003)
Innlevert: 20.06.2003
Sendt: 23.06.2003
Besvart: 30.06.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Kleppestøterminalen har det største trafikkgrunnlaget i Hordaland etter Bystasjonen i Bergen. Terminalen er knyttet til riksveg 563 med en fylkesveg. Askøy kommune finner det naturlig at terminalområdet omklassifiseres frå fylkesveg til riksveg.
Vil samferdselsministeren medvirke til at Kleppestø kollektivterminal bygges ut til en bedre standard og samtidig klassifisere som del av riksvegnettet?

Begrunnelse

Terminalen for kollektivtrafikk på Kleppestø ligger helt nede ved sjøen. Den har oppstillingsplass til 8-10 busser samt ventende busser, holdeplass for 8-10 drosjer, kaiplass til hurtigbåten "Beinveien" og ferje (som ble innstilt da Askøybroen åpnet). Innfartsparkeringen som ligger inntil terminalen, har plass til 500 personbiler. Mesteparten av dem som benytter parkeringsplassen, benytter hurtigbåten inn til Bergen sentrum. Det er god bussforbindelse ut fra terminalen med ca. 35-40 avganger vanlige hverdager både til Bergen og internt på Askøy. Hurtigbåten har vanlige hverdager ca. 23 avganger hver retning. En vanlig dag er ca. 250-300 busser innom terminalen og ca. 10 000 reisende benytter den. Terminalen ligger utsatt til for værforhold, og bærer preg av midlertidige løsninger som gir et dårlig førsteinntrykk av Kleppestø og Askøy. Det er behov for en ny terminal som gir trafikantene ly for vær og vind og øker lysten til å benytte kollektivt fremkomstmiddel samt at den skal gi et tiltalende førsteinntrykk av Kleppestø. Etter reguleringsplanen for Kleppestø var godkjent, ble det i 1996-97 utført større arbeider i sentrum. Det ble sprengt ca. 45 000 m3 fjell, utfylt sentrale områder og riksveg 563 ble omlagt med ny trasé og rundkjøring. Den store parkeringsplassen ble også bygget samtidig og straks etter ble bussterminalen opprustet midlertidig med nye perronger. Alt arbeidet ble betalt av Askøy kommune.
Terminalen ligger 70 meter fra riksveg 563, med armen ned og selve terminalområdet er klassifisert av Statens vegvesen Hordaland som fylkesveg 216. Klassifisering som riksveg ville medført at opparbeiding og drift av kollektivtrafikkterminal var et statlig ansvar. Klassifisering nå som fylkesveg gjør Hordaland fylkeskommune/Askøy kommune hovedansvarlig for opparbeiding og drift av terminalen.
Trafikken mellom Bergen-Sotra og Askøy er i dag svært stor og går ut over veikapasiteten. Dette fører allerede nå til kødannelser i rushtrafikken. Utbyggingsplanene for vei til Sotra sier at trafikkøkning på strekningen må tas ved øket kollektivtrafikk for å unngå full stopp i rushtiden. Askøybroen blir nedbetalt i 2006, og en forventer trafikkøkning i forbindelse med gebyrfri bropassasje. Det vil få svært alvorlige følger for trafikken til/fra Askøy/Sotra om det betydelige arbeidet som er nedlagt for å legge forholdene til rette for kollektivtrafikken, ikke følges opp i tiden frem til 2006.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Riksvegferjesambandet Kleppestø-Bergen ble nedlagt da Askøybrua ble åpna for trafikk i desember 1992. Fra samme tidspunkt ble det opprettet en båtrute mellom Kleppestø og Bergen som benyttet deler av de tidligere ferjekaianleggene som terminal. I tråd med vanlig praksis for veitilknytning til hurtigbåtkaier ble ferjekaien med tilstøtende veg nedklassifisert til fylkesveg.

Samferdselsdepartementet delegerte i 2000 myndigheten til å fatte vedtak om omklassifisering etter veglov §§ 3 og 7 til Vegdirektoratet i de tilfeller hvor det er lokal enighet om omklassifisering. I saker hvor det er uenighet lokalt forelegges saken Samferdselsdepartementet.

I brev av 12. juni 2003 til Samferdselsdepartementet har Askøy kommune bedt om at Kleppestøkaien med terminal omklassifiseres til riksveg. I forbindelse med denne henvendelsen har jeg oversendt saken til Vegdirektoratet for behandling i brev av 20. juni 2003. Dette innebærer at Vegdirektoratet må foreta en fornyet vurdering av saken.