Skriftlig spørsmål fra May Hansen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:710 (2002-2003)
Innlevert: 20.06.2003
Sendt: 23.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

May Hansen (SV)

Spørsmål

May Hansen (SV): Krisesenteret for Indre Østfold stenger i sommer. I fjor fikk de for lite til å dekke opp økte lønnsutgifter. Underskuddet har de dratt med seg i 2003. Stortinget har klart gitt beskjed om at ingen krisesenter skal stenges grunnet økonomi til vi får ny finansiering på plass. Det er uakseptabelt at krisesenter stenges i ferien når vi vet at dette er en vanskelig tid for mange familier.
Hva vil statsråden iverksette for Indre Østfold sitt krisesenter for å ivareta det stortingsflertallet har bestemt?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: For å følge opp Stortingets vedtak om å finne en løsning for de "krisesentre som har mistet fylkeskommunal støtte pga. uttrekk av fylkeskommunale midler som en konsekvens av statlig overtakelse av sykehusene" har departementet i samarbeid med fylkesmennene foretatt en kartlegging av den faktiske økonomiske situasjonen for krisesentrene for 2003. Denne gjennomgangen viser at lokale og statlige tilskudd er på samme nivå eller har økt de siste årene. Dette tilsier at krisesentrenes rammer ikke er svekket i forhold til tidligere år.

Når det gjelder krisesenteret Indre Østfold ble det i 2002 bevilget 1 245 231 kr i statlige tilskudd samt tilsvarende beløp i kommunale/lokale tilskudd. Staten har for 2003 bevilget 1 401 080 kr som tilsvarer det kommunale/lokale tilskuddet. Totalbudsjettet for krisesenteret i 2003 vil da være på 2,8 mill. kr mot 2,5 mill. kr i 2002.

Til tross for en generell økning både i lokale og statlige budsjetter de senere år ser det ikke ut til at krisesenteret for Indre Østfold har maktet å holde budsjettet. Underskuddet på 294 000 kr som krisesenteret har dratt med seg fra 2002 forklares med økte lønnskostnader, uforutsette økte pensjonsutgifter og høyere strømutgifter. Det er mange virksomheter som sliter med de samme problemene, men departementet har ikke anledning til å gå inn og dekke dette underskuddet.

Krisesenteret for Indre Østfold søker nå Barne- og familiedepartementet om å få utbetalt 34 000 kr som tilsvarer den summen lokale givere hittil i år har bidratt med til krisesenteret. Departementet kan ikke forskuddsutbetale dette, men vil i henhold til reglementet for tildeling av tilskudd til krisetiltak dekke tilsvarende det totale lokale/kommunale tilskudd kommende år. Budsjett for krisesentrene skal for øvrig godkjennes av vertskommunen før utbetaling av det statlige tilskuddet kan foretas.

Østfold fylke har til sammen fem krisesentre. Moss krisesenter har døgnåpent i hele sommer og vil kunne yte tjenester for Indre Østfold i denne perioden. Jeg forstår den vanskelige situasjonen senteret er kommet i, men departementet kan ikke gå inn på særordninger for enkelte krisesentre, noe som ville skape presedens og ulikebehandling.

Det økonomiske ansvaret for krisesentrene er forankret i kommunene og i henhold til regelverket følger det automatisk tilsvarende sum midler fra staten hvis det kommunale tilskuddet øker.

Jeg er opptatt av tilbudet til voldsutsatte kvinner og barn. Jeg ønsker at krisesentrene får fokus i Regjeringens neste handlingsplan Vold mot kvinner/vold i nære relasjoner som er planlagt fremlagt 1. november i år.