Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:713 (2002-2003)
Innlevert: 20.06.2003
Sendt: 23.06.2003
Besvart: 30.06.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Frå 1. januar 2003 auka Posten Norge AS prisen på enkelte sendingar både innanlands og til utlandet. Mellom anna opplyser Hillesvåg Ullvarefabrikk at prisen for å sende ei pakke på ca. 20 kg ullprodukt til private i USA, Færøyane og Grønland har gått opp frå 550 kr til 3 730 kr. Dette er ein formidabel auke som har medført at enkelte bedrifter har fått store reduksjonar i eksportinntektene.
Kan statsråden forklare kvifor det var nødvendig å auke prisen på enkelte pakkeforsendingar så dramatisk som dette eksemplet viser, og vil statsråden ta initiativ til at denne formidable auken vert vurdert på nytt?

Begrunnelse

Grunnen til denne dramatiske auken er at Posten Norge AS frå 1. januar 2003 endra sitt fraktberekningssystem og gjekk over til volumberekning av pakker. Pakka sitt mål i dette eksemplet er: 930x580x640=345,216 dm3 (volumet på pakken). Med ein omregningsfaktor på 5 så legg Posten Norge AS til grunn at pakken på 20 kg "veg" 70 kg.
Prisen pr. kilo er 50 kr pluss grunnpris 170 kr pluss volumtillegg 60 kr gjer at prisen ender på 3 730 kr. Dette er ein auke på formidable 578 pst.
Utan volumberekning ville pakka på 20 kilo kosta 1 170 kr, mot tidlegare 550 kr. Altså ein auke også her på solide 112 pst.
Det seier seg sjølv at når ein slik auke vert innført i eit hopp vil dette få store konsekvensar for mange bedrifter og markedsandelar vil gå tapt.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Samferdselsdepartementet har bedt Posten Norge AS om kommentarar til dette spørsmålet. Posten har gitt følgjande svar:

"Spørsmålet knytter seg til Postens innføring av volumvekt som grunnlag for prising av pakker. Det nye prisberegningssystemet gjelder ikke for de konsesjonspliktige pakkeproduktene, dvs. Norgespakken, samt CarryOn som ikke er avtalebasert. Disse produktene har beholdt det tidligere prissystemet.

Med en endring til volumberegnet pris er det uunngåelig at prisutslaget kan bli ugunstig for enkelte kunder og enkeltforsendelser. Dette er imidlertid sjelden representativt for den priseffekt som innføring av volumberegning har gitt i markedet.

Fra 1. januar 2003 ble volumbasert prising tatt i bruk for alle Postens avtaleprodukter. Tidligere var systemet innført for produktene Posten Stykkgods og Pallelaster. Bakgrunnen for omleggingen var Postens behov for å få bedre samsvar mellom priser og kostnader. For pakkeprodukter er det volumene som i stor grad avgjør fraktkapasiteten. For eksempel vil en bil som regel være fullastet før kapasiteten er nådd mht. totalvekt. Med det tidligere vektavhengige prissystemet betalte kunder med små og tunge pakker en uforholdsmessig høyere pris enn kunder med lette og voluminøse pakker. Omleggingen dreide seg derfor om å få et mer rettferdig prissystem.

Volumberegning for pakker benyttes også av Posten Danmark og Posten Sverige. Prinsippene som ligger til grunn, herunder faktorene for omregning fra reell vekt til volumvekt, er velkjente i bransjen.

Endringen har ulik effekt for kundene avhengig av godstype. Pakker der volumvekten er høyere enn den reelle vekten kan få en prisøkning, men ikke alltid. Ved stor differanse mellom volumvekt og reell vekt vil en høy prisøkning være resultatet. Kunder med mindre og tyngre pakker kan få lavere pris eller ingen prisforskjell. I eksempelet med Hillesvåg Ullvarefabrikk, som danner grunnlaget for spørsmålet i denne saken, har pakkene et langt større volum sett i forhold til vekt. Intensjonen med omleggingen var nettopp at denne typen forsendelser må bære en større del av kostnadene. I nevnte eksempel vil framsendingen i tillegg foregå med fly, den mest kostbare transportformen, noe som gjør at prisutslaget vil være ekstra stort. Prisøkning kan begrenses ved å pakke godset smartere og mer kostnadseffektivt. Erfaringene så langt viser at dette er noe kundene i stor grad benytter seg av.

Posten har med overgangen til volumberegning fått et prissystem for pakker som er mer rettferdig, og som i større grad enn før tar hensyn til de reelle kostnader ved å produsere disse tjenestene."

Eg vil peike på at Posten Norge AS har einerett til å formidle lukka, adressert brevpost innanfor gitte avgrensingar. Eineretten omfattar ikkje pakker. Styret for Posten har det økonomiske ansvaret for verksemda til selskapet, og må derfor syte for at tenestene gir eit positivt bidrag til økonomien i Posten. Det er fastlagt at Samferdselsdepartementet skal godkjenne portosatsane for innanlands A-post innanfor einerettsområdet, medan styret for Posten fastset alle andre portosatsar.

For pakkepost opererer Posten i ein konkurransemarknad, og kan ikkje som ein av fleire konkurrerande distributørar bli pålagt å subsidiere tenesta. Dette tyder at Posten i utgangspunktet må leggje til grunn kostnadsbaserte prisar for tenestene sine.