Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:715 (2002-2003)
Innlevert: 20.06.2003
Sendt: 23.06.2003
Besvart: 30.06.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Tilgangen på slepebåter er avgjørende for å unngå alvorlige konsekvenser dersom en ulykke skulle inntreffe med tankbåter langs norskekysten. Vurderinger og konkrete tiltak for å styrke slepebåtkapasiteten i Nord-Norge er viktig og avgjørende.
Hva vil statsråden gjør for å få en økt slepebåtberedskap og få KNM "Valkyrien" raskt i drift igjen?

Begrunnelse

Den økende trafikken av skip fra Russland har økt risikoen for ulykker langs norskekysten, spesielt fordi mange av skipene er i dårlig forfatning. En eventuell ulykke kan være katastrofalt for kystsamfunnene og fiskerinæringen. Norge bør derfor ha høy beredskap i tilfelle slike ulykker skulle inntreffe. I denne sammenhengen er det viktig at slepebåtkapasiteten i Nord-Norge styrkes, samt at de ressursene som er tilgjengelig i landsdelen må utnyttes best mulig.
Dette må innebære at KNM "Valkyrien", som ligger til reparasjon på Vestlandet, ferdigstilles raskt slik at den kan benyttes utelukkende for nordområdene og at beredskapen langs kysten raskt styrkes.
Tilgangen på slepebåter er avgjørende for å unngå en alvorlig miljøkatastrofe, og Sosialistisk Venstreparti foreslo derfor en bevilgning på 40 mill. kr til dette formålet i revidert statsbudsjett. Regjeringen støttet ikke forslaget.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Arbeidet med sjøsikkerhet og beredskap har høy prioritet i Fiskeridepartementet.

Departementet arbeider aktivt med å sikre en best mulig totalberedskap. En god slepebåtkapasitet er et viktig tiltak i denne sammenheng. Kystdirektoratet har på oppdrag fra departementet foretatt en gjennomgang av behovet for slepebåtkapasitet i Nord-Norge, og sendt en rapport på høring i vår. I høringsrapporten foreslås det at det leies inn en havgående slepebåt for å dekke østlige deler av Finnmark, videre at det leies et fartøy for å dekke Vest-Finnmark og Nord-Troms inntil Melkøya er ferdig etablert i 2006, at det inngås en avtale med Kystvakten om tilstedeværelse i Vesterålen og Troms, samt at det kjøpes inn og plasseres ut transportable nødslepeutstyr. Som det fremgår i St.prp. nr. 65 (2002-2003) vurderes dette nå videre i Fiskeridepartementet. Det tas sikte på å komme frem til en snarlig løsning.

Ved konkrete hendelser, som f.eks. hendelsen med oljetankeren "Moscow" den 25. juni 2003, vil Kystverket og eventuelt Forsvaret gjennom sitt KYBAL-ansvar (Kystberedskap og Aksjonsledelse) trekke på alle tilgjengelige ressurser. I tilfellet med "Moscow" ble Kystvaktfartøyer gitt seilingsordre, og ville vært fremme i god tid før oljetankeren ville vært ved grunnlinjen. I tillegg ble andre fartøyer i området kartlagt for eventuelt å kunne benyttes hvis behov for dette skulle oppstå.

Forsvarets Kystvaktfartøy er generelt en sentral del av de ressurser som står til rådighet for Kystverket. Kystvaktens kapasiteter for gjennomføring av havgående slep i den nordlige landsdel utgjøres i hovedsak av fartøyene KV "Svalbard" og de tre Nordkappklassefartøyene, samt KV "Tromsø" og KV "Malene Østervold".

KNM "Valkyrien" har også en god slepekapasitet. Fartøyet er pr. dags dato seilingsklar. Det er imidlertid planlagt en oppgradering av fartøyet til "World Wide"-klasse (slik at det kan seile mer enn 50 nautiske mil fra kysten og ikke er avhengig av sikker havn). Videre skal oppgraderingen gi fartøyet økt slepekapasitet. Det er for tiden usikkert når denne oppgraderingen vil bli foretatt, men det er likevel planlagt at KNM "Valkyrien" skal være tilstede og ha slepeberedskap i Nord-Norge i de mest værharde månedene desember-februar.

I Fiskeridepartementets arbeid med å sikre en best mulig total beredskap i Nord-Norge er vi i en løpende dialog med Forsvaret for å utnytte de samlede ressurser på en best mulig måte.