Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:716 (2002-2003)
Innlevert: 20.06.2003
Sendt: 23.06.2003
Besvart: 27.06.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Barne- og familiedepartementet har tidligere besluttet å gi penger til Norsk Luthersk Misjonssamband. Fordelingsutvalget har anbefalt det motsatte. Departementet har i sin begrunnelse vist til at det er et teologisk anliggende for NLM hvorvidt de ønsker å ekskludere kvinner fra deltakelse i sitt hovedstyre.
Innebærer dette at det nå er mulig for organisasjoner å ta teologiske forbehold i strid med demokratiske prinsipper som Fordelingsutvalget forholder seg til og likevel få tilskudd?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: I forskriften om tilskudd til de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene av 16. desember 2002 legges det mindre vekt på tillitsvervstrukturen i organisasjonene, slik at organisasjoner som ønsker det kan ha andre beslutningsstrukturer. Forskriftsendringene innebærer ikke at kravene til demokrati i organisasjonene er redusert. Forskriften av 2002 representerer således ikke et tidsskille i forhold til kravene som stilles til demokrati i organisasjonene.

Departementet legger forskriftens krav til demokrati til grunn for sine vedtak. Da departementet i desember i fjor omgjorde Fordelingsutvalgets vedtak, og likevel innvilget Norsk Luthersk Misjonssambands (NLM) grunnstøtte for tilskuddsåret 2002, la vi nettopp vekt på at NLM hadde vist vilje til å endre sin organisasjonsstruktur i demokratisk retning hva gjelder barn og ungdoms innflytelse. Departementet la også til grunn at ulike trossamfunn må gis rett til å praktisere rettighetsfestet trosfrihet uten at dette skal få avgjørende negativ virkning i forhold til denne tilskuddsordningen. For øvrig viser jeg også til mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 331 (2002-2003) fra representant Bekkemellem Orheim.