Skriftlig spørsmål fra Henrik Rød (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:720 (2002-2003)
Innlevert: 23.06.2003
Sendt: 24.06.2003
Besvart: 02.07.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Henrik Rød (FrP)

Spørsmål

Henrik Rød (FrP): Vil statsråden ta initiativet til at en annen løsning for regulering av trafikken langs sydgående E6 fra Svingenskogen til Svinesund kan iverksettes på en slik måte at beboere på Svinesund og Sponviken i mindre grad blir rammet enn ved dagens ordning?

Begrunnelse

I Halden kommune har det blitt satt opp lysregulering på broen over E6, som skal regulere påkjøringstrafikken i sydgående retning. Som kjent er det svært stor trafikk på denne strekningen sommerstid, og det er ofte lange køer.
Lysreguleringen medfører nå store problemer for haldensere som er bosatt på Svinesund eller i Sponviken. Det står lange køer, nesten helt inn til avkjøringen til Isebakke. Det sier seg selv at dette er en uholdbar situasjon for beboerne som nå kan risikere å måtte stå timevis i kø når de skal hjem fra arbeidet.
Det vises i denne sammenheng til avisartikkel i Halden Arbeiderblad lørdag 21. juni, hvor reaksjonene til brukerne og praktiske konsekvenser av den nye lysreguleringen blir beskrevet.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Det har i sommermånedene vært tidvis store køproblemer på E6 fra Sarpsborg og sydover mot Svinesund. Mange kjørende på strekningen har valgt parallelle traseer. Dette medvirket til en forverring av problemet for trafikken på E6, ved at den såkalte fletteregelen ble praktisert ved påkjøringsrampen fra riksveg 21 (sydgående rampe) til E6.

For å bedre avviklingen på E6 fram til åpningen av ny bro over Svinesund sommeren 2005, etablerte Statens vegvesen en signalregulert tilfartskontroll på den sydgående rampen. Erfaringen fra bruk av signalregulert tilfartskontroll andre steder i Norge har vært positiv med hensyn til trafikkavvikling på hovedvegen. Erfaringen viser videre at det etter kort tid oppnås en bedre balanse mellom trafikken på hoved- og sideveg. Dette gjelder spesielt der trafikken på sidevegen i høy grad består av kjørende som har tatt av fra hovedvegen for å kjøre en parallell trasé før de på nytt kommer inn på hovedvegen.

Trafikkavviklingen på E6 er blitt vesentlig bedre etter innføringen av den signalregulerte tilfartskontrollen. Der det tidligere var stillestående kø er det nå forholdsvis god flyt. Flere kjørende følger nå E6, og velger ikke riksveg 21 som parallell trasé. Videre er ventetiden for å komme forbi tilfartskontrollanlegget på riksveg 21 synkende.

Det er også etablert en forbindelse mellom den signalregulerte tilfartskontrollen og Vegtrafikksentralen. Sentralen har derfor mulighet til å slå av anlegget dersom køsituasjonen på riksveg 21 på nytt forverrer seg.

Statens vegvesen er tillagt ansvaret for å vurdere hva som er mest hensiktsmessig for å sikre forsvarlig trafikkavvikling hensyntatt konsekvensene for beboerne i området. Jeg har i denne forbindelse tillit til at Statens vegvesen som fagetat håndterer dette på en god måte.