Skriftlig spørsmål fra Vidar Bjørnstad (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:721 (2002-2003)
Innlevert: 24.06.2003
Sendt: 25.06.2003
Besvart: 04.07.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Vidar Bjørnstad (A)

Spørsmål

Vidar Bjørnstad (A): Aetat i Drammen har over en lengre periode kjøpt kurs av OPUS i Drammens vaktmesterlinje. Dette handler om personer som har vanskeligheter med å komme tilbake til arbeidslivet. Av kursdeltakerne som fullfører skolen, kommer ca. 80 pst. i arbeid. En spørreundersøkelse sendt til potensielle kunder, viser et stort behov. På grunn av Aetats politikk ved kjøp av kurs, har dette tilbudet stoppet opp.
Er dette en ønsket utvikling og politikk fra arbeids- og administrasjonsministerens side?

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Det er et hovedmål i arbeidsmarkedspolitikken å få flest mulig av de ledige i arbeid så fort som mulig. Ressursene og virkemidlene er derfor rettet mot kvalifisering og formidling av arbeidsledige og yrkeshemmede som har problemer med å skaffe seg arbeid på egenhånd. For å lykkes er det viktig med et individuelt tilrettelagt tjenestetilbud. Regjeringen er derfor opptatt av å legge til rette for et bredt spekter av leverandører som kan tilby forskjellige typer arbeidsmarkedstjenester.

Aetat står for den operative gjennomføringen av Regjeringens arbeidsmarkedspolitikk. Det enkelte fylket har, innenfor de økonomiske rammer og politiske prioriteringer som går frem av de årlige tildelingsbrevene, fullmakt til å utforme det lokale tiltakstilbud.

Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) er ett av de sentrale kvalifiseringstiltakene. Etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft samt arbeidssøkernes behov for kvalifisering for å komme i arbeid ligger til grunn for Aetats beslutning om hvilke kurs som settes i gang i det enkelte fylke. Aetats kjøp av denne type tjenester skjer i henhold til regelverket om offentlige anskaffelser. Interesserte aktører står dermed fritt til å legge inn anbud med utgangspunkt i offentlig utlyste konkurransegrunnlag og eventuell kravspesifikasjon som skal sikre et kvalitativt og økonomisk godt tilbud.

Jeg har fått opplyst fra Aetat at planene for igangsetting av AMO-kurs i Buskerud er lagt med bakgrunn i de ovenfor nevnte vurderingene. Jeg har også fått opplyst at det fortsatt vurderes kjøp av enkeltplasser på det omtalte vaktmesterkurset. Som påpekt ovenfor er fullmakten til kjøp av kurs delegert til Aetat i det enkelte fylke ut fra kjennskapet til behovet lokalt. Jeg har full tillit til de vurderinger som gjøres lokalt, og har ingen intensjoner om å innføre en ordning der jeg overprøver slike vurderinger.