Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til statsministeren

Dokument nr. 15:722 (2002-2003)
Innlevert: 24.06.2003
Sendt: 25.06.2003
Besvart: 08.07.2003 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): En asylsøker fra Moldova ble den 15. november 2002 utvist fra Norge etter å ha blitt dømt i en straffesak. Han har kone og barn i Hammerfest. Etter utvisningen har verken familien eller andre hørt fra ham, og familien frykter at det har tilstøtt ham noe kriminelt etter tilbakekomsten til Moldova. Jeg har kontaktet kommunalministeren skriftlig den 8. mai, med negativt svar på kartlegging av hans videre skjebne.
Vil statsministeren ta initiativ til å få kartlagt hva som hendte asylsøkeren etter at han ble utvist fra Norge?

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Svar

Kjell Magne Bondevik: Jeg har vært i kontakt med kommunalministeren om saken, og viser til hennes svar på spørsmål nr. 535 vedrørende samme sak.

Jeg kan ikke se at det foreligger opplysninger i saken som tilsier en annen vurdering eller oppfatning enn den kommunalministeren allerede har kommet med.

Som det fremgår av kommunalministerens svar, ble det da utlendingsmyndighetene fattet vedtak i saken, foretatt en grundig vurdering av utlendingens beskyttelsesgrunnlag i Norge. Utlendingen fikk avslag på sin søknad om asyl og ble utvist fra riket på grunnlag av straffbare forhold. Når utlendingsmyndighetene har fattet et vedtak som innebærer at utlendingen må forlate riket, ligger det allerede en grundig vurdering av at vedkommende ikke vil bli utsatt for noe som kan gi beskyttelsesgrunnlag i Norge. Utlendingsmyndighetene foretar dermed ikke noen nærmere kontroll med vedkommendes situasjon etter tilbakereisen.

Som kommunalministeren skriver i sitt svar, skal utlendingsmyndighetene ha vært kjent med opplysningene om at utlendingens ektefelle i Norge ikke har hatt kontakt med utlendingen siden han ble uttransportert. Utlendingsnemnda har opprettholdt UDI sitt vedtak i saken til tross for kjennskap til disse opplysningene. I likhet med kommunalministeren, har jeg tillit til de vurderinger som er gjort i klagebehandlingen, og kan ikke se at det foreligger forhold som tilsier at norske myndigheter skal gå nærmere inn i saken.