Skriftlig spørsmål fra Marit Nybakk (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:727 (2002-2003)
Innlevert: 25.06.2003
Sendt: 30.06.2003
Besvart: 03.07.2003 av finansminister Per-Kristian Foss

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): I Innst. S. nr. 260 (2002-2003), jf. St.prp. nr. 65 (2002-2003) og St.prp. nr. 75 (2002-2003) redegjøres for tiltak for å samordne eksisterende funksjoner innen statlig økonomistyring.
Innebærer redegjørelsen at økonomitjenesten ved skattefogdkontoret for Oslo og Akershus blir nedlagt, og hvordan tenker statsråden seg den politiske beslutningsprosessen videre i saken?

Begrunnelse

Senter for statlig økonomistyring planlegges etablert med 40 ansatte ved at 27 personer overføres direkte fra Skattedirektoratet og de øvrige blir flyttet fra Finansdepartementet og Statskonsult. Seks regionkontorer skal bestå, ifølge redegjørelsen: Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen, Hamar og et underkontor i Vadsø. Skattefogdkontoret for Oslo og Akershus er nylig slått sammen med 149 ansatte, hvorav 50 jobber i enheten som muligens skal flytte til et annet regionkontor. Kontoret dekker det suverent største området og har dobbelt så mange ansatte som det nest største kontoret. Kontoret har bl.a. ansvaret for 30 000 lønnstakere og 77 statlige etater. Det synes fornuftig å beholde dette kontoret i Oslo/Akershus-regionen. Det virker svært søkt dersom det virkelig er planer om å legge Oslo og Akershus-kontoret utenfor regionen. Jeg viser også til vedtaket om å flytte ut 900 statlige tilsynsarbeidsplasser og at regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti sist uke i tillegg dannet flertall mot Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet om å flytte SND og Eksportrådet til Trøndelag. Jeg viser videre til at 12 000 arbeidsplasser er blitt borte bare fra Oslo det siste året.
Det er ikke fattet noe politisk vedtak i Stortinget i denne saken, bare gitt informasjon. Jeg forutsetter at omorganiseringen legges fram som egen sak eller i statsbudsjettet for 2004.

Per-Kristian Foss (H)

Svar

Per-Kristian Foss: Stortinget ble orientert om planene for samordning av ressursene til statlig økonomistyring i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2003, jf. St.prp. nr. 65 (2002-2003).

Regjeringen har vedtatt å samordne eksisterende funksjoner innenfor statlig økonomistyring i én virksomhet under Finansdepartementet, herunder etablere Senter for statlig økonomistyring. Senteret vil være et forvaltningsorgan med funksjoner og oppgaver som i dag utføres av Finansdepartementet, Skattedirektoratet og 18 skattefogdkontor.

Omorganiseringen berører bare funksjoner som i dag ligger under Finansdepartementet:

- Deler av Økonomistyringsseksjonen i Finansavdelingen i Finansdepartementet.

- Økonomitjenesteseksjonen i Avdeling for innkreving, økonomitjenester og arveavgift i Skattedirektoratet.

- Økonomitjenestene ved 18 skattefogdkontor.

Omorganiseringen vil etter planen starte 1. januar 2004 og gjennomføres innen 1. januar 2006. Om lag 280 personer i de nevnte virksomhetene er berørt av endringen.

Samordningen av eksisterende funksjoner innenfor statlig økonomistyring til én virksomhet innebærer en regionalisering av de operative lønns- og regnskapstjenestene som i dag utføres av økonomitjenesten ved skattefogdkontorene. Senter for statlig økonomistyring planlegges etablert med én sentral enhet og seks regionkontor lokalisert på steder der det i dag er skattefogdkontor. Det legges opp til å etablere regionkontorer i Tromsø, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Drammen og Hamar. I tillegg vil det bli opprettholdt et kontor i Vadsø som skal utføre spesialfunksjoner under regionskontoret i Tromsø.

Omorganiseringen omfatter bare én del av tjenestene som skattefogdkontorene utfører i dag, nemlig økonomitjenestene. Alle landets 18 skattefogdkontor opprettholdes og den øvrige virksomhet ved skattefogdkontorene vil følgelig ikke bli berørt av denne omorganiseringen.

Regionaliseringen av økonomitjenesten fra 18 fylkeskontor til seks regionkontor vil medføre at om lag 170 tilsatte får endret fysisk arbeidssted. Noen av disse vil kunne opprettholde sitt bosted på permanent eller midlertidig basis, men for andre vil flytting være det mest aktuelle alternativet. Det aktuelle tidsrom for fysisk endring av arbeidssted er i perioden 1. juli 2004 - 1. januar 2006.

Oslo og Akershus-området vil bli berørt på to måter:

- Den sentrale enheten i Senter for statlig økonomistyring planlegges samlokalisert med Skattedirektoratet i Oslo. Størrelsen på den sentrale enheten blir rundt 40 stillinger.

- Oppgavene og funksjonene som i dag ligger til økonomitjenesten ved skattefogdkontoret i Oslo og Akershus foreslås flyttet til ett eller flere av de foreslåtte regionkontorene. Det er i dag rundt 50 tilsatte som er tilknyttet økonomitjenesten ved skattefogdkontoret i Oslo og Akershus.

Regionkontorene i Drammen og Hamar synes i utgangspunktet å kunne være aktuelle alternativer for mange av de som i dag er tilsatt i økonomitjenesten ved Oslo og Akershus skattefogdkontor. Imidlertid er det foreløpig ikke tatt stilling til endelig dimensjonering av regionkontorene eller hvilke regionkontor de enkelte tilsatte vil bli overført til. Det vil i denne forbindelse bli gjennomført en kartlegging av de tilsattes ønsker med hensyn til nytt arbeidssted.

Finansdepartementet vil komme tilbake til en mer omfattende presentasjon av Senter for statlig økonomistyring og de økonomiske konsekvensene av planene i statsbudsjettet for 2004.