Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:730 (2002-2003)
Innlevert: 27.06.2003
Sendt: 27.06.2003
Besvart: 02.07.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): I motsetning til de fleste av våre naboland har Norge fortsatt et generelt forbud mot hypnose. Bestemmelsen som er slått fast i straffeloven § 364, kom inn på bakgrunn av Ot.prp. nr. 24 (1898-99) og gjelder generelt med unntak av leger og psykologer. Danmark har ingen lovgivning som forbyr hypnose. Sverige har bare restriksjoner i å benytte hypnose i behandlingsøyemed.
Synes ikke statsråden at det nå er på tide å oppheve forbudet mot hypnose også i Norge?

Begrunnelse

Synet på hypnose har endret seg betraktelig siden slutten av 1800-tallet. Dette tilsier at også forbudet mot hypnose bør vurderes på nytt. Forbudet i straffeloven skiller ikke mellom hypnose mot en som samtykker og hypnose mot en som ikke samtykker. Spørsmålsstiller har vanskelig for å se at det skulle være noen saklig grunn til å fastholde et straffeforbud mot å hypnotisere noen som samtykker til dette. Spørsmålsstiller er også kjent med at hypnose (i utlandet) er benyttet bl.a. med stort hell for å få personer til å slutte å røyke. Dersom en slik frivillig hypnose hadde blitt gjennomført i Norge, kunne dette medført fengsel opptil 3 måneder for hypnotisøren. (Dette under forutsetning at hypnotisøren ikke er lege eller psykolog). Dagens lovgivning er trolig også til hinder mot f.eks. å produsere og utgi en røykekuttvideo, der hypnose er en del av virkemidlene.
Spørsmålsstiller er ikke kjent med eksempler der noen har tatt skade av hypnose. Dette viser at det ikke er noen reell grunn til å opprettholde dette forbudet. Forbudet blir også unektelig litt underlig når en kan omgå forbudet ved å flytte hypnosesendinger fra Norge til Sverige og/eller England.
Spørsmålsstiller er på bakgrunn av dette opptatt av om statsråden vil ta et initiativ slik at dette forbudet kan bli opphevet så fort som mulig.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Spørsmålet om forbudet mot hypnose i straffeloven § 364 bør oppheves, vil bli vurdert nærmere som ledd i departementets arbeid med en ny straffelov. Jeg nevner at Straffelovkommisjonen i sin utredning NOU 2002:4 Ny straffelov, som har vært på høring, for sin del går inn for at § 364 ikke bør videreføres, jf. utredningen, side 421. Kommisjonen begrunner sitt standpunkt med at synet på hypnose har endret seg betraktelig siden 1902, da dagens straffelov ble gitt.