Skriftlig spørsmål fra Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:734 (2002-2003)
Innlevert: 30.06.2003
Sendt: 30.06.2003
Rette vedkommende: Kommunal- og regionalministeren
Besvart: 09.07.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Spørsmål

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp): Når vil Stortinget få seg førelagt Regjeringa sin strategi i forhold til spørsmålet om innvandring frå land som etter EU si utviding mot aust vert EU-medlemmer?

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Spørsmålet er stilt til arbeids- og administrasjonsministeren. Siden arbeidsinnvandring hører inn under mitt ansvarsområde, er det avtalt med arbeids- og administrasjonsministeren at jeg besvarer spørsmålet.

Jeg vil her vise til mitt svar på spørsmål nr. 22 fra representanten Signe Øye i Stortingets spørretime 29. januar d.å. Som kjent har både denne Regjeringen og den foregående uttalt at Norge ikke vil ta i bruk særskilte overgangsordninger når det gjelder fri bevegelse av arbeidskraft ved utvidelsen av EU/EØS fra 1. mai neste år. Norge stilte seg blant annet bak en uttalelse fra EØS-EFTA-landene til EU-kommisjonen i mars 2001, om at EØS-avtalens rettigheter og plikter bør anvendes overfor det utvidede EU/EØS. Fra norsk side har det blant annet vært sett på som positivt at EU/EØS-utvidelsen vil gjøre det lettere å rekruttere arbeidskraft som ikke kan skaffes innenlands.

Som jeg sa i mitt svar til representanten Øye, vil vi også når vi åpner det norske arbeidsmarkedet fra dag én av EØS-utvidelsen, kunne sette i verk tiltak dersom det skulle oppstå alvorlig ubalanse i arbeidsmarkedet innenfor overgangsperioden på inntil 7 år. De ulike spørsmål som reiser seg i tilknytning til dette, er under vurdering i departementene.

Stortinget vil i løpet av høsten få seg forelagt stortingsproposisjonen om samtykke til ratifikasjon av avtale om tiltredelseslandenes deltakelse i EØS med tilliggende avtaler. Jeg forventer at det i tilknytning til behandlingen av denne stortingsproposisjonen vil bli en bred debatt om EØS-utvidelsen, og at spørsmålene omkring arbeidsinnvandring fra de nye EØS-landene da også vil bli berørt.