Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:736 (2002-2003)
Innlevert: 30.06.2003
Sendt: 30.06.2003
Besvart: 04.07.2003 av samferdselsminister Torild Skogsholm

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): I Tromsø har Tromsøpakke 1 blitt finansiert gjennom en lokal bensinavgift. I motsetning til bompengefinansiering, tar staten inn moms på denne brukerbetalingen, noe som utgjør minimum 4 mill. kr hvert år. Tromsø kommune ønsker å videreføre bensinavgiften i Tromsøpakke 2.
Vil samferdselsministeren ta initiativ til momsfritak på den lokale bensinavgiften, slik at Tromsø likestilles med kommuner/regioner som har bompengefinansiering i samferdselsprosjekter?

Begrunnelse

Som statsråden kjenner til er Tromsøpakke 2 utarbeidet av Statens vegvesen, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune. Tromsbuss og politi har vært aktivt med, og det har bl.a. vært en åpen høring i befolkningen. Tromspakke 2 har en planlagt ramme på om lag 300 mill. kr, om lag 1/3 vil komme fra brukerfinansiering. I Tromsøpakke 2 er det planlagt at 80 pst. vil gå til gang- og sykkelveier, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet. En sterk satsing på kollektivtrafikk og myke trafikanter er helt i tråd med Regjeringens og stortingsflertallets mål. Brukerfinansiering gjennom en lokal bensinavgift fungerer godt i Tromsø kommune, blant annet på grunn av kommunes spesielle geografi, der folk må kjøre 7 mil for å komme til nærmeste bensinstasjon uten den lokale avgiften. Det fremstår som urimelig at denne ubyråkratiske ordningen skal pålegges moms, så lenge bompengefinansiering ikke har det. Et momsfritak vil bety at 4 mill. kr mer kan brukes hvert år, og det er en rekke nødvendige prosjekter i Tromsø kommunene som disse midlene kan finansiere.

Torild Skogsholm (V)

Svar

Torild Skogsholm: Slik representanten Konglevoll redegjør for i sitt spørsmål, belegges den lokale drivstoffavgiften i Tromsø med merverdiavgift. For Tromsøpakke 1 ble denne refundert som øremerket tilskudd på riksvegbudsjettet de første årene, senere som en del av den fylkesfordelte investeringsrammen. Jeg kan opplyse om at i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 blir det av Statens vegvesen påpekt at dette ikke er en hensiktsmessig ordning. Statens vegvesen går inn for at lokal drivstoffavgift fritas for beregning av merverdiavgift på samme måte som ordinære bompengeinntekter.

Jeg finner det ikke riktig å konkludere i denne saken nå. Regjeringen vil komme tilbake til problemstillingen når Tromsøpakke 2 legges fram for Stortinget høsten 2003, jf. mitt svar på spørsmål nr. 735.