Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:739 (2002-2003)
Innlevert: 30.06.2003
Sendt: 30.06.2003
Besvart: 04.07.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): I spørretimen 15. januar 2003 stilte undertegnede spørsmål til statsråden angående oppfølging av vedtak nr. 93, vedtatt enstemmig i Stortinget 3. desember 2002, at det skal iverksettes strakstiltak for krisesentre med store økonomiske problemer, hvor statsråden svarer på dette tidspunktet at hun ikke har en konkret oversikt. I svar på spørsmål nr. 710 fra May Hansen sier statsråden det ikke er anledning til å gå inn med økonomisk støtte til Indre Østfold, som har gått over sine budsjetter grunnet økte lønnskostnader, uforutsette økte pensjonsutgifter og høyere strømutgifter.
På hvilken måte vil statsråden sikre vedtaket som er gjort og ivareta driften av krisesenteret slik at brukerne ikke blir skadelidende?

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: For å følge opp Stortingets vedtak om å finne en løsning for krisesentre med store økonomiske problemer, foretok departementet en gjennomgang av den faktiske økonomiske situasjon for 2003 i forhold til 2002. Gjennomgangen viser at det statlige tilskuddet til krisesentrene samlet vil øke med om lag 14 pst. fra 2002 til 2003, som følge av økte lokale tilskudd. På dette grunnlaget konkluderte departementet med at det ikke var behov for å sette i verk ekstraordinære strakstiltak, noe som ble meddelt Stortinget i revidert budsjett. Krisesenteret Indre Østfold har for øvrig hatt en økning i det statlige og kommunale tilskuddet på 12,5 pst. fra 2002 til 2003.

Det er Askim kommune som er rette vedkommende for en søknad fra krisesenteret Indre Østfold. Det øremerkede tilskuddet fra staten går til vertskommunen, etter at vedkommende har godkjent budsjettet og deretter søkt staten om øremerkede midler.

Jeg forstår den vanskelige situasjonen krisesenteret i Indre Østfold er kommet i, men jeg gjentar at departementet ikke kan gå inn på særordninger for enkelte krisesentre, noe som ville skape presedens og ulikebehandling, og være i strid med gjeldende regelverk.

Av 50 krisesentre er det 7 sentre som har fått en liten nedgang i det lokale/kommunale tilskuddet i 2003. Departementet har bedt de respektive vertskommunene om en redegjørelse for nedgangen i det kommunale/lokale tilskuddet. Videre er det i brev til samtlige fylkesmenn bedt om at fylkesmannen går i dialog med de kommuner som eventuelt har trukket tilbake finansieringen eller som ikke deltar i noe samarbeid om finansiering av et krisesenter. I tillegg er det i en henvendelse til kommunene oppfordret til å ta sitt ansvar for voldsutsatte kvinner og barn på alvor ved at kommunene bidrar til å sikre krisesentrene et økonomisk fundament og at kommunene sørger for at krisesentrene er lokalt godt forankret.

Jeg er opptatt av at tilbudet til voldsutsatte kvinner og barn blir ivaretatt på en god måte og ønsker bl.a. å fokusere dette i Regjeringens neste handlingsplan Vold mot kvinner/vold i nære relasjoner som er planlagt å legges frem 1. november i år.