Skriftlig spørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:737 (2002-2003)
Innlevert: 30.06.2003
Sendt: 30.06.2003
Besvart: 04.07.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I kjølvannet av granskingsrapporten om barnehjem i Bergen må alle tiltak som kan hindre overgrep mot barn og unge i barnevernstiltak i dag, settes inn. Fylkesmannen i Hordaland klarte bare 6 av 10 tilsyn i fjor. Bare 5 av 18 fylkesmenn utførte alle lovpålagte tilsyn i 2002. Det er ikke tvil om at dette skyldes ressursmangel. SV har gang på gang tatt opp dette forholdet.
Hva vil statsråden gjøre for at de lovpålagte tilsynene heretter utføres, slik at sårbare barn og unge ikke risikerer å bli utsatt for overgrep?

Begrunnelse

SV har gang på gang tatt opp det manglende tilsynet av barnevernsinstitusjonene. Grove overgrep mot barn er blitt avdekket i granskingsrapporten om barnehjem i Bergen. Det rapporten viser, er at tilsynet av barnevernstiltak ikke fungerte. Vi kan være enige om at mye er skjedd siden den perioden som granskingen tok for seg. Mange barnevernsinstitusjoner gjør en god jobb. Likevel må vi være på vakt for at overgrep overfor barn og unge i barnevernstiltak ikke skal skje i dag. Ikke minst fordi fylkeskommunene har vært avhengige av private kommersielle tiltak av mangel på egne institusjoner. Til nå har det vært lettere å åpne en barnevernsinstitusjon enn i pølsebu. SV har siden godkjenningsordningen ble avviklet i 1993, arbeidet for å få den plass igjen. Vi er tilfreds med at Stortinget nå har gått inn for en nasjonal godkjenningsordning, og at statsråden signaliserer at alle eksisterende barnevernsinstitusjoner skal gjennomgås før godkjenning gis.
Det er likevel ikke nok. Når det offentlige griper inn overfor barn og familier, må en være sikker på at det tilbudet en gir, skal være tilpasset det enkeltes barn behov og at innholdet holder kvalitetsmessig mål. Da er det meget alvorlig at tilsynet med barnevernsinstitusjonene ikke er godt nok. Og det er det ikke når bare 5 av 18 fylkesmenn ikke utførte de lovpålagte tilsyna i fjor. Fylkesmannen i Hordaland sier at det skyldes ressursmangel. Fylkesmennene er pålagt økte tilsynsoppgaver uten at det er fulgt opp med ressurser. Fylkesmannen i Hordaland har arbeidet med å gi tilsynet et bedre innhold, bl.a. ved å utøve tilsyn også overfor det kommunale barnevernet. For å hindre overgrep og sørge for at barn og unge med store traumer sikres god nok hjelp, må tilsynet styrkes både innholdsmessig og slik at antall lovpålagte tilsyn blir utført.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg er helt enig med stortingsrepresentanten i at når det offentlige overtar ansvaret for et barn eller en ungdom, så må tilbudet være tilpasset den enkelte og av god kvalitet, og det må være et forsvarlig tilsyn med institusjonene. Det er kritikkverdig at mange fylkesmenn hittil ikke har sett seg i stand til å utføre deler av sine lovpålagte tilsyn. I utgangspunktet skal fylkesmennene sørge for å prioritere de lovpålagte oppgavene.

Med virkning fra 1. januar 2004 overtar staten ansvaret for de oppgaver fylkeskommunen i dag har ansvaret for etter barnevernloven, jf. endringslov 9. mai 2003 nr. 29. Dette innebærer bl.a. at staten får ansvaret for å etablere og drive barnevernsinstitusjoner. Endringene i ansvarsforholdene nødvendiggjør endringer i en rekke forskrifter. Barne- og familiedepartementet har nylig sendt på høring utkast til to forskrifter som vil bidra til å styrke kvaliteten i barnevernsinstitusjoner. Den ene forskriften gjelder særlige regler for godkjenning av private og kommunale institusjoner. Den andre forskriften omhandler kvalitetskrav som skal gjelde for alle barnevernsinstitusjoner, både de offentlige og de private. Formålet med forskriften om kvalitetskrav er å sikre at både de offentlige og de private barnevernsinstitusjonene holder tilfredsstillende standard, både faglig og materielt. Kvalitetskravene skal gi økt sikkerhet for at institusjonene har de nødvendige forutsetninger for den oppgaven de skal utføre, slik at barn og unge som plasseres i institusjon får forsvarlig omsorg og behandling.

I tillegg arbeider departementet med å utarbeide ny forskrift om tilsyn i barnevernsinstitusjoner. Vi tar sikte på at denne vil bli sendt på høring i løpet av sommeren.

Lovendringene av 9. mai 2003 innebærer ingen endringer når det gjelder hvem som skal ha ansvaret for å føre tilsyn. Ansvaret for å føre tilsyn med barnevernsinstitusjonene skal derfor fortsatt ligge hos fylkesmannen, jf. barnevernloven § 5-7 første ledd.

I departementets arbeid med ny forskrift om tilsyn vurderes det bl.a. om tilsynsmyndighetene skal føre tilsyn etter systemrevisjonsmetoden basert på institusjonenes internkontrollplikt. I innledningen i omtalte utkast til ny forskrift om krav til kvalitet i barnevernsinstitusjoner, er det foreslått en plikt for institusjonene til å føre internkontroll. Systemrevisjon setter fokus på system og er derfor et viktig bidrag til styrking av kvaliteten på tjenestene.

Departementet mener imidlertid at tilsyn etter systemrevisjonsmetoden ikke fullt ut kan erstatte dagens tilsyn basert på inspeksjonstilsyn med anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøk. Departementet vil også foreslå at det fortsatt blir angitt et minimumskrav når det gjelder antall tilsynsbesøk.

Fylkesmannen vil i tillegg ha plikt til å føre ytterligere tilsyn når det er grunn til det, for eksempel dersom fylkesmannen er kjent med eller har mistanke om uheldige forhold ved institusjonen. Dette vil bl.a. kunne være tilfelle dersom tidligere tilsynsbesøk/systemrevisjon har avdekket uheldige forhold, eller at barna, de pårørende eller andre har tatt opp slike forhold med fylkesmannen. For ordens skyld presiseres at det selvsagt ikke vil være noe i veien for at tilsynsmyndigheten samordner tilsynsmetodene. Det vil bli presisert at barn på institusjon skal få informasjon om at de kan ta kontakt med tilsynsmyndighetene til enhver tid. Det blir også i dag gitt opplysninger til brukerne om rett til å kontakte fylkesmennene direkte med eventuelle klager. Så vidt vi kjenner til har ikke fylkesmennene mottatt klager fra brukerne.

Jeg mener at det vi nå gjør i forhold til statlig overtakelse av fylkeskommunens oppgaver i barnevernet pr. 1. januar 2004, forslagene i de to forskriftene som gjelder godkjenning av og kvalitet på barnevernsinstitusjonene, samt de kommende endringer i forskrift om tilsyn, vil bidra til at barn og unge som det offentlige har tatt ansvar for, skal få et tilpasset tilbud av god kvalitet og med et godt tilsyn.