Skriftlig spørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:741 (2002-2003)
Innlevert: 01.09.2003
Sendt: 03.09.2003
Besvart: 11.09.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): I Innst. O. nr. 123 (2000-2001) legger Stortinget klare føringer for at nye havbrukskonsesjoner primært skal tildeles søkere som har mindre enn to konsesjoner fra før, og der eierskapet er nasjonalt, fortrinnsvis lokalt. Høy konsesjonspris fastsatt av Regjeringen førte til at potensielle lokale søkere i første utlysingsrunde hadde problemer med startfinansieringen.
Hvordan er eierskapet sammensatt i de konsesjoner som er tildelt etter 2. utlysing?

Begrunnelse

Kystpartiet er kjent med at lokale søkere på Utsira, som var utpekt til å få en av de utlyste konsesjonene, ikke fikk den konsesjonen de søkte om, til tross for at finansieringsgrunnlaget var avklart med 100 pst. lokalt eierskap. Den konsesjonen som var tiltenkt Utsira, ble i stedet tildelt Finnøy, der eierskapet er delt mellom lokale eiere og Nutreco, som er et internasjonalt selskap og største konsesjonshaver i Norge. Spesielt på bakgrunn av at Nutreco i løpet av sommeren har nedlagt et par hundre arbeidsplasser i sårbare distriktskommuner, finner Kystpartiet det merkelig at dette selskapet ble favorisert på bekostning av lokale søkere på Utsira.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Da tildelingsrunden høsten 2002 var gjennomført gjenstod det fortsatt elleve konsesjoner som ikke var blitt tildelt fordi søkerselskapene hadde takket nei til tilsagnene om konsesjon. Dette gjaldt ti konsesjoner i Finnmark og én konsesjon i Rogaland. For å sikre andre interessenter mulighet til å få tildelt konsesjon, ble det besluttet å lyse ut konsesjonene på nytt i de samme fylkene, men uten den kommunevise fordelingen som lå til grunn ved første gangs utlysing. Fiskeridepartementet la ved annen gangs utlysing ikke opp til at søkere fra Utsira skulle gis prioritet.

Fiskeridirektoratet foretok utlysingen 14. april 2003. Ved søknadsfristens utløp var det ikke innkomet søknader i Finnmark, men fem interessenter hadde meldt seg til konsesjonen i Rogaland. Fiskeridirektoratet Region Rogaland fattet 19. august 2003 vedtak om tildeling av konsesjonen til selskapet Finnøy Fisk AS.

Av regionkontorets vedtak fremkommer det bl.a. følgende:

- Selskapet har siden 14. august 1973 drevet med matfiskproduksjon av laksefisk med kun én konsesjon med registrering R/f.1.

- En ny konsesjon integrert i interessentenes virksomhet, vil innebære en vesentlig styrking av virksomheten, og dette anses igjen til å bidra til økt virksomhet i regionen og for næringen.

- Selskapet har følgende eierstruktur:

Knut Naaden 28,57 pst.

Ketil Naaden 15,52 pst.

Ole Jan Naaden 10,86 pst.

Marine Harvest Rogaland AS 45,05 pst.

Ved prioriteringen av de fem søkerne har Fiskeridirektoratets regionkontor lagt til grunn at søknaden fra Finnøy Fisk AS var den av søknadene som best oppfylte formålet med tildelingen. Det er altså ikke slik at eierskap alene skal være avgjørende for tildeling.

Foreløpig er det ikke innkommet klager fra de andre søkerne til denne konsesjonen, men jeg kan opplyse om at eventuelle klager vil bli vurdert av Fiskeridirektoratet sentralt.