Skriftlig spørsmål fra Thorbjørn Jagland (A) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:740 (2002-2003)
Innlevert: 01.09.2003
Sendt: 03.09.2003
Besvart: 09.09.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Thorbjørn Jagland (A)

Spørsmål

Thorbjørn Jagland (A): Vi er kjent med at det for en rekke studenter med funksjonshemming som dysleksi, opplever ulik behandling ved ulike institusjoner når det gjelder tilrettelegging med gjennomføring av f.eks. eksamen. Noen får tilretteleggelse, andre ikke. Det resulterer i at studenter er prisgitt den enkeltes institusjons vilje til tilrettelegging og veldig ulik praksis.
Hvilke initiativ vil statsråden ta for å sikre at også studenter med funksjonshemming får tilrettelagt undervisning og eksamen uavhengig av utdanningsinstitusjon?

Begrunnelse

Et av hovedformålene med kvalitetsreformen er at utdanningsinstitusjonene er forpliktet til å gi studentene god oppfølging og godt tilbud. Ifølge lov om universiteter og høgskoler skal utdanningsinstitusjonene så langt det er mulig legge til rette for studiesituasjonen for studenter med særskilte behov. Vi er kjent med et tilfelle der en student har fått avvist ønske om tilrettelegging av eksamen ved en institusjon, og der en annen student har fått innvilget lignende ønske om tilrettelegging.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Jeg vil innledningsvis peke på at det er et mål at høyere utdanning skal legges til rette slik at også funksjonshemmede studenter kan tas opp til og gjennomføre utdanningen. Gjennomføring av høyere utdanning er i stor grad avhengig av et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette begrepet omfatter studieopplegg, undervisning, rådgivning, og når det gjelder funksjonshemmede også tilrettelegging av utdanningen. Institusjonene har ansvaret for studentenes læringsmiljø. At dette ansvaret også gjelder i forhold til funksjonshemmede studenter, er skjerpet og presisert i den reviderte universitets- og høgskoleloven (jf. Ot.prp. nr. 40 (2001-2002)). I § 44 i nr. 5 i loven heter det:

"Institusjonene skal, så langt det er mulig og rimelig, legge studiesituasjonen til rette for studenter med særskilte behov. Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles ved eksamen."

Det er opp til institusjonene å vurdere hvordan studier og eksamensformer kan legges til rette uten at dette fører til en reduksjon av de faglige krav som må stilles. Jeg vil i denne sammenheng peke på at alle studenter nå har fått en lovfestet rett til individuell utdanningsplan. En slik plan vil kunne sikre et tettere og mer forpliktende forhold mellom institusjonen og den enkelte student. Planen skal vise hvordan institusjonen legger til rette for at studenter kan gjennomføre en utdanning på angitt tid, og den vil kunne være et nyttig redskap for å planlegge studiene for funksjonshemmede. Riktig brukt bør slike planer, sammen med andre bestemmelser i universitets- og høgskoleloven, nettopp bidra til å bevisstgjøre institusjonen om sitt ansvar for tilrettelegging av studiesituasjonen for studenter med særskilte behov.

Jeg er opptatt av at universitets- og høgskolelovens bestemmelser følges opp av sektoren, og har forventninger til at de nye bestemmelsene vil styrke funksjonshemmedes stilling. Departementet vil også i aktuelle fora, som f.eks. gjennom etatsstyrings- og styringsdialogmøter, følge opp hvordan universiteter og høgskoler håndterer utfordringer knyttet til tilrettelegging for denne studentgruppen.