Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:745 (2002-2003)
Innlevert: 02.09.2003
Sendt: 03.09.2003
Besvart: 08.09.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Vil miljøvernministeren redegjøre om hvor langt man er kommet i prosessen med å utarbeide det nasjonale kvoteregimet som skal tre i kraft fra 2005 og hvordan samarbeidet med industrien har vært så langt, og samtidig forsikre om at Regjeringen ikke har til hensikt å innføre strengere utslippskrav nasjonalt enn i EU-området, slik at man unngår konkurransevridning som setter norsk industri og norske arbeidsplasser i fare?

Begrunnelse

Under behandlingen av stortingsmeldingene om norsk klimapolitikk vedtok Stortingets flertall bestående av regjeringspartiene og Sosialistisk Venstreparti i juni 2002 følgende:

"Stortinget ber Regjeringen utvikle detaljene i det tidlige kvotesystem i nær dialog med industrien for å sikre den foreslåtte reduksjon i klimagassutslipp fra bedriftene, samtidig som systemet er fleksibelt nok for å sikre konkurranseevnen til prosessindustrien."

Regjeringen og stortingsflertallet var enige om å opprette et nasjonalt kvoteregime fra 2005, og at en rekke nasjonale tiltak skulle gjennomføres.
I ettertid har man i EU hatt en utvikling som så langt tyder på at prosessindustrien innen EU kan slippe med langt mildere krav, noe som vil være svært konkurransevridende for norsk prosessindustri. Dette kan igjen sette norsk verdiskaping og norske arbeidsplasser i fare.
Norsk prosessindustri er som kjent blant de mest miljøvennlige og energieffektive i verden og så lenge det er etterspørsel etter de produkter som produseres, vil produksjonen dukke opp i andre land med helt andre utslippskrav og med en helt annen og forurensende energiproduksjon, dersom ikke denne type industri får rammevilkår til å leve med i Norge.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Arbeidet med det nasjonale kvotesystemet må sees i sammenheng med utviklingen i EU slik det ble varslet i St.meld. nr. 15 (2001-2002) Tilleggsmelding til St.meld. nr. 54 (2000-2001) Norsk klimapolitikk. Rådet for Den europeiske union (Ministerrådet) vedtok et direktiv om etablering av et kvotesystem for klimagasser 22. juli 2003. Regjeringen ser det som positivt at EU gjennom vedtagelsen av kvotedirektivet har tatt initiativ til å starte med kvotehandel som virkemiddel i klimapolitikken allerede fra 2005.

Den 23. juli 2003 la Europakommisjonen videre frem et forslag til et såkalt mekanismedirektiv som nå skal behandles av Ministerrådet og Europaparlamentet. På bakgrunn av dette vet vi ikke i hvilken utstrekning EU vil åpne for at kreditter fra de prosjektbaserte mekanismene, Felles gjennomføring og Den grønne utviklingsmekanismen, kan benyttes i EUs kvotesystem.

Jeg har siden forslaget til kvotedirektiv ble lagt frem av Europakommisjonen aktivt søkt å påvirke direktivets utforming. Når direktivet nå er vedtatt vil Regjeringen vurdere hvordan vi i Norge best kan forholde oss til det. Det arbeides nå med en slik avklaring, og Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om dette.

Regjeringen legger stor vekt på at den endelige utformingen av enkeltelementene i det nasjonale kvotesystemet skal skje i nær dialog med industrien, slik Stortinget har forutsatt. Det har vært innledende møter på både politisk nivå og embetsnivå mellom Miljøverndepartementet og industriens organisasjoner, og industrien har lagt frem en såkalt "hvitbok" om klimagassutslippene fra norsk landbasert prosessindustri. Dialogen med industrien er med andre ord allerede godt i gang, og vil bli videreført.