Skriftlig spørsmål fra Kjetil Bjørklund (SV) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:748 (2002-2003)
Innlevert: 04.09.2003
Sendt: 04.09.2003
Besvart: 11.09.2003 av forsvarsminister Kristin Krohn Devold

Kjetil Bjørklund (SV)

Spørsmål

Kjetil Bjørklund (SV): Regjeringen har lagt stor vekt på at de norske styrkene i Irak skal ha oppgaver som er humanitære, og som gjør at disse styrkene avgrenses klart fra okkupasjonsstyrkene.
Kan Regjeringen utelukke at de norske styrkene på noe tidspunkt, for en kortere eller lengre periode, vil påta seg et bredere spekter av oppgaver for de britiske styrkene som innebærer at dette skillet kan bli mindre klart enn i dag?

Begrunnelse

Norge er pr. i dag det eneste landet som deltar i de internasjonale sikkerhetsstyrkene og gikk i mot krigen i Irak. Dette kan bidra til at skillet mellom okkupasjonsstyrker og styrker som kun befatter seg med humanitære oppgaver ikke er så tydelig. Regjeringen hevder at de oppgavene Norge utfører bidrar til å skape en klar avgrensning mot okkupasjonsstyrkene. Dersom Norge i tiden som kommer skal opprettholde dette skillet, forutsetter dette i det minste at en holder klart fast ved dagens arbeidsdeling og oppgaver, og at det ikke f.eks. kan være aktuelt for Norge å akseptere og påta seg oppgaver som er mindre klart avgrenset i forhold til okkupasjonsmaktenes oppgaver. Det ville ikke være unaturlig om dette skillet kom under press når de norske soldatene har vært i Irak en tid, og som en følge av en videreutvikling av samarbeidet med de britiske styrkene.

Kristin Krohn Devold (H)

Svar

Kristin Krohn Devold: De rettslige og politiske rammebetingelsene knyttet til den norske deltakelsen i stabiliseringsstyrken i Irak, som igjen la grunnlaget for styrkens oppdrag, ble som kjent behandlet tidligere i sommer. Jeg viser i den forbindelse til vedlagte kgl.res. av 27. juni 2003 samt Forsvarsdepartementets pressemelding av samme dag. Jeg viser også til St.prp. nr. 65 (2002-2003), hvor styrkens overordnede oppdrag er beskrevet.

Det norske bidraget er knyttet til humanitære formål og oppgaver av betydning for sivilbefolkningen. Som en militær avdeling vil det selvfølgelig også kunne oppstå situasjoner hvor styrken må bruke militær makt, men da begrenset til utøvelse av selvforsvar for stabiliseringsstyrken. Begrensningene i ingeniørkompaniets oppdrag inngår som en del av den multilaterale avtalen som Norge har inngått med Storbritannia og andre nasjoner som bidrar i den britiskledede sektoren.

Ovennevnte rammebetingelser ligger fast. Det er i dagens situasjon ikke aktuelt å utvide styrkens oppgaver.

2 vedlegg til svar:

Vedlegg 1.

Kongelig resolusjon av 27. juni 2003.

Referansenummer: 53.

Saksnummer: 03/00078-/FD II/JEH/012.0

Vedlegg 2.

Pressemelding nr. 26/2003 den 27. juni 2003.

(http://www.odin.dep.no/fd/norsk/aktuelt/pressem/010001-070025/index-dok000-b-n-a.html)