Skriftlig spørsmål fra Hill-Marta Solberg (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:750 (2002-2003)
Innlevert: 04.09.2003
Sendt: 05.09.2003
Besvart: 12.09.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Hill-Marta Solberg (A)

Spørsmål

Hill-Marta Solberg (A): Den 18. juni 2002 sank en islandsk tråler med frossen fisk utenfor Ballstad i Vestvågøy. Den 22. august 2002 påla SFT rederiet å heve havaristen innen 15. oktober 2002. Miljøvernministeren besvarte i oktober 2002 et spørretimespørsmål fra meg med løfte om å heve havaristen innen 1. mai 2003. Den er pr. dags dato ikke fjernet, og den representerer fortsatt en betydelig forurensningsfare i et sårbart område.
Vil Regjeringen nå sørge for at havaristen snarest blir hevet og fjernet?

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Den islandske fabrikktråleren "Gudrun Gisladottir" grunnstøtte den 18. juni 2002 og sank utenfor Nappstraumen i Vestvågøy kommune dagen etter. SFT påla eieren, rederiet Festi HF, å heve og fjerne havaristen innen 15. oktober 2002. Vedtaket ble påklaget til Miljøverndepartementet. Miljøverndepartementet påla i klageavgjørelsen av 20. september 2002 rederiet å tømme havaristen for oljen innen 15. oktober 2002 og å heve og fjerne havaristen innen 1. mai 2003.

Fristen for å tømme vraket for olje ble ikke overholdt, men ut fra de foreliggende planene om heving av havaristen med last og olje fant SFT det riktig å ikke iverksette en statlig aksjon for å tømme havaristen for olje. Operasjonen med å heve og fjerne "Gudrun Gisladottir" startet medio desember 2002.

Kystverket har fra årsskiftet overtatt den myndigheten som SFT tidligere hadde i forhold til oppfølgning av vedtaket etter forurensningsloven som pålegger daværende eier av "Gudrun Gisladottir", det islandske rederiet Festi HF, å heve og fjerne havaristen. Miljøverndepartementets vedtak om fjerning av olje og havarist inklusive fiskelasten er fortsatt gjeldende.

Kystverket har fulgt arbeidet med hevingen nøye, og har gjentatte ganger vært i kontakt med rederiet for å legge press på fremdriften. Hevingsoperasjonen er likevel utsatt flere ganger, både på grunn av værforholdene og finansiering.

Jeg finner den manglende framdriften i hevingsarbeidet, og overskridelsen av fristene som er gitt fra myndighetene, svært uheldig på bakgrunn av den miljørisikoen havaristen representerer. Akutte utslipp av olje vil gi en betydelig miljøkonflikt i forhold til sjøfugl, nærliggende oppdrettsanlegg, sårbare strandområder og friluftsliv.

Seløy Undervannsservice kom inn i hevingsprosjektet i februar i år, og har nå fått havaristen snudd på kjølen, og det er bare selve løftet som gjenstår av hevingsoperasjonen. Selskapet mener selv at det gjenstående arbeidet kan gjøres innen 3-5 uker.

Regjeringen anser at den største miljørisiko er knyttet til oljen om bord i "Gudrun Gisladottir". Kystdirektoratet ble derfor i juni i år gitt i oppdrag å forberede en ev. statlig aksjon for tømming av oljen om bord i fartøyet. Arbeidet med hevingen er imidlertid nå kommet så langt at differansen mellom kostnaden ved fullføring av hevingen og en aksjon for å tømme "Gudrun Gisladottir" for olje må anses å være relativt liten. Kystdirektoratet er derfor gitt i oppdrag å også forberede en ev. hevingsoperasjon.

På bakgrunn av hevingsarbeidets utvikling den nærmeste tiden vurderer Kystverket nå løpende om og eventuelt når det blir nødvendig for staten å overta arbeidet for rederiets regning. Jeg vil her presisere at det er rederiet som er ansvarlig for å fjerne havaristen.

Det er min ambisjon at den pågående hevingen skal fullføres slik at både olje, last og fartøy blir fjernet.