Skriftlig spørsmål fra Morten Lund (Sp) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:752 (2002-2003)
Innlevert: 05.09.2003
Sendt: 05.09.2003
Besvart: 11.09.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Da investeringsselskapet Argentum ble opprettet i 2001 ble det fra Stortinget lagt stor vekt på at den statlige kapitalen på 2,5 mrd. kr skulle finne veien til norske bedrifter via en rekke regionale investeringsfond med tilknytning til virkemiddelapparatet og til operative regionale nærings- og utviklingsmiljø. Det er i dag stor mangel på risikokapital i mange av de etablerte fond.
Er selskapets investering av 400 mill. kr i finsk-svenske CapMan i samsvar med de føringer som Stortinget har lagt?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 308 (2000-2001) ble det fra flertallet pekt på følgende fire målsettinger for selskapets virksomhet:

"- Styrke norsk næringsliv sin konkurranseevne og framtidige verdiskaping.
- Å utløyse nye moglegheiter innan bransjar og næringsklynger kor Noreg allereie står sterkt.
- Mobilisere privat kapital til investeringar i nyskapande og forskingsbasert næringsliv.
- Byggje verdifulle nettverk mellom eigarar, forvaltarar, FoU-miljø og verksemder."

Det ble i komiteens merknader lagt stor vekt på at det enkelte fond som Argentum skal investere i, må være forankret i et regionalt fagmiljø også i de tilfelle der et fond skulle få et nasjonalt virkeområde.
Både fra Regjeringen og i komiteens innstilling ble det forutsatt at de fond det skulle investeres i skulle være rettet mot bransjer eller næringsklynger, men med åpning for å investere i mindre fond som dekket ett fagområde i en enkelt region.
Ut fra medienes beskrivelse er det i dag stor mangel på kapital i etablerte regionale investeringsfond. Det finnes mange gründere og selskaper som forespør slik kapital som her er stilt til disposisjon. Og det finnes mange eksempler på at investering i slike selskaper gir god avkastning. Særskilt for et statlig investeringsselskap som må forventes å regne nye arbeidsplasser og ny kompetanse som en del av avkastningen, må mulighetene for lønnsomme fondsplasseringer i Norge anses som meget gode.
Det er vanskelig å se at Argentums investering i stort fondsselskap notert på den finske børs og kun med planer om å etablere et kontor i Norge, skal kunne samsvare med de målsettinger som Stortinget har nedfelt.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Nærings- og handelsdepartementet forvalter i dag 50 pst. av aksjene i Argentum Fondsinvesteringer AS (Argentum). De øvrige 50 pst. forvaltes inntil videre av SIVA SF, men skal også overføres til departementet. Selskapet har eget styre. Det er etablert en instruks for styret i Argentum, basert på målsettinger fastlagt gjennom Stortingets behandling.

Nærings- og handelsdepartementet har bedt om styret i Argentum sin vurdering av CapMan-investeringen i forhold til gjeldende instruks for styret. Jeg vil avvente styrets svar inntil jeg kommenterer saken nærmere.

Tilleggssvar 02.12. 2003.

Innledningsvis vil jeg vise til mitt foreløpige svar datert 11. september 2003.

Jeg har nå mottatt styret i Argentums redegjørelse og vurderinger i tilknytning til saken.

Argentum er organisert som et aksjeselskap som ledes av et styre, valgt på selskapets generalforsamling. Det ble av eierne av Argentum, SIVA og SND, som hver eide 50 % av selskapet, vedtatt en styreinstruks på selskapets generalforsamling 1. oktober 2001.

I styreinstruksen er formålet og retningslinjer for Argentum beskrevet. Spesielt fremgår det av instruksens pkt. 2.2 at fondene det skal investeres i skal være forankret i nasjonale eller regionale fagmiljøer i Norge:

"De fond eller selskaper det investeres i skal være forankret i et nasjonalt eller regionalt fagmiljø."Hensynet til å få mobilisert privat så vel som utenlandsk kapital og styrke de private eiermiljøene ble også sterkt vektlagt fra Stortingets side.

Markedet for risikokapital er i dag et internasjonalt marked der kapitalen investeres uavhengig av landegrenser. Samtidig er markedet i Norge relativt lite utviklet sammenlignet med våre nordiske naboland. Argentum peker eksempelvis på at kun 5 % av kapitalen til venture-fond i Norge kom fra utenlandske kilder i 2002, mens tilsvarende tall for Sverige var 83 %.

Gjennom investeringen i CapMan har Argentums styre sikret at CapMan, som er et av de største miljøene for risikokapital i Norden, etablerer seg i Norge. Det er i avtalen med CapMan lagt vekt på at etableringen i Norge skal fungere etter hensikten, slik at etableringen kan sikre at norske bedrifter får reell tilgang på CapMans kapitalbase på lik linje med aktører i øvrige nordiske land. Argentum har ikke funnet det hensiktsmessig å etablere noen minstekrav til allokering til norske virksomheter, ettersom det antas å være i strid med Stortingets forutsetninger om at virksomheten i Argentum skal drives på grunnlag av forretningsmessige prinsipper.

På grunnlag av Argentums redegjørelse kan jeg, etter en totalvurdering, ikke se at Argentum har handlet i strid med Stortingets forutsetninger. CapMans etablering i Norge forutsettes å være et verdifult tilskudd i markedet for risikokapital, som både vil innebære økt tilgang på risikokapital for norske virksomheter og en styrking av kompetansen innenfor risikokapitalforvaltning i Norge. Videre tar CapMan sikte på å forankre sin virksomhet i Norge mot viktige nasjonale fagmiljøer. Jeg forutsetter at Argentum følger opp sin investering i CapMan nøye, og særlig påser at CapMans forpliktelser til å etablere en reell tilstedeværelse i Norge oppfylles.

Gjennom eierskapet i Argentum vil Nærings- og handelsdepartementet følge selskapets investeringer nøye. Dersom det skulle vise seg at slike investeringer etter en totalvurdering ikke er i samsvar med Stortingets forutsetninger, kan det bli aktuelt å endre på styreinstruksen. I dag har vi imidlertid ingen holdepunkter som tilsier at dette skulle bli nødvendig.