Skriftlig spørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:753 (2002-2003)
Innlevert: 05.09.2003
Sendt: 09.09.2003
Besvart: 15.09.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Mener justisministeren tomtefesteloven er slik å forstå at taket på 9 000 kr som øverste maksimale tomtefesteleie pr. mål innebærer at hver leilighet i en blokk (sameie) risikerer å måtte betale opp imot 9 000 kr for hver leilighet pr. år, og i så fall vil justisministeren foreta seg noe med dette?

Begrunnelse

Flere eiere av leiligheter i blokk har henvendt seg til undertegnede og forelagt problemer med fastsettelse av tomtefesteleie og anvendelse av lovens tak på 9 000 kr pr. mål pr. år. Til tross for at hver leilighet i sameiet har inngått festekontrakt hver seg for en ideell andelsbrøk av tomta synes det svært urimelig at hver leilighet (sameier) kan kreves opp til 9 000 kr. Taket må etter disses og undertegnedes mening forutsettes å gjelde for hele tomtearealet under, og slik at sameiet som sådant ikke kan avkreves mer enn 9 000 kr total pr. mål pr. år. Tomtefesteloven er også på dette punkt uklar.

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: For festeavtaler som er inngått før 26. mai 1983, der det tvilløst er avtalt annen regulering enn regulering i samsvar med pengeverdien, setter tomtefesteloven § 15 annet ledd et tak på 9 000 kr pr. dekar tomt hvis oppreguleringen går ut over det som følger av endringen i pengeverdien. Dette taket gjelder for "avtaler om feste av tomt til bustadhus eller fritidshus". Begrensningen er knyttet til det fysiske tomtearealet hvor festeren eller festerne har en avtale om å oppføre eller ha hus, se også lovens § 1. Det er i denne sammenheng uten betydning om det på festersiden står en enkeltperson eller flere personer som har huset på tomten i sameie, f.eks. som et eierseksjonsforhold eller hvis det gjelder ektefeller som eier et hus sammen. Det har heller ingen betydning om betalingsforpliktelsen påhviler hver deltaker i sameiet for en ideell andel, eller om festeforholdet er formalisert ved ett eller flere dokumenter. Det festeforholdet som taket på 9 000 kr pr. dekar gjelder for, vil uansett være det som består mellom grunneieren på den ene siden og eventuelt personer i et sameieforhold på den andre siden.