Skriftlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:755 (2002-2003)
Innlevert: 08.09.2003
Sendt: 09.09.2003
Besvart: 15.09.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Hva vil nærings- og handelsministeren gjøre for å få slutt på at frivillige organisasjoner må konkurranseutsettes når de driver helse- og sosialtjenester for stat og kommune?

Begrunnelse

Det burde ikke være nødvendig at Frelsesarmeen, Bymisjonen, ULOBA, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke og andre frivillige organisasjoner skal måtte konkurrere med kommersielle aktører for å kunne forsette å drive sitt helse- og sosialarbeid med hel eller delvis driftsstøtte fra stat og kommune. Frivillige organisasjoner har i over hundre år tatt initiativ til tiltak for utsatte grupper. Det bør det fortsatt være rom for. Når en menighet har startet og drevet f.eks. et sykehjem i lang tid og gjort en kjempejobb, så er det ikke bra for fortsatt videre frivillig innsats og samarbeid at kommersielle aktører kan ta over ved rimelige starttilbud. Det bør være mulig å sikre at frivillige organisasjoner slipper å bli utsatt for anbudsprinsippet. Stat og kommuner kan ved presise avtaler forhandle seg fram til kvalitet og kvantitet som står i forhold til driftstøtten. Lov om offentlige anskaffelser synes derimot å stenge for en slik praksis. EØS-avtalen hindrer neppe unntak fra konkurranseregler for helse- og sosialtjenester.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Jeg er, som stortingsrepresentant Kristoffersen, opptatt de av frivillige organisasjonenes engasjement og rolle i det norske samfunnet. Slike organisasjoner tar et viktig samfunnsansvar gjennom målbevisst arbeid for å dekke omsorgsbehov på måter som verken stat eller kommuner fullt ut ivaretar. Samfunnet er derfor tjent med å involvere de frivillige organisasjonene når offentlige myndigheter skal vurdere hvordan og hvilke tilbud som skal gis til allmennheten eller bestemte grupper.

Før jeg kommenterer spørsmålet som reises av stortingsrepresentant Kristoffersen nærmere, vil jeg understreke at anskaffelsesregelverket ikke er til hinder for at frivillige organisasjoner mottar økonomiske bidrag til aktiviteter som statlige eller kommunale myndigheter ønsker å støtte opp under. Gave eller vedtak om støtte som ikke innbærer vederlag for utførelse av konkrete gjenytelser, faller utenfor regelverket. Dette vil for eksempel gjelde økonomiske bidrag til organisasjoner som driver forskjellige typer veldedighetsarbeid. Tilsvarende gjelder for støtte til en privat organisasjon som eier og driver sykehjem.

Når det gjelder forholdet mellom anskaffelsesregelverket og tildeling av offentlige kontrakter til frivillige organisasjoner, vil jeg trekke frem følgende:

Lov av 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser slår fast at "en anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse". Samme lov slår også fast prinsippet om likebehandling og ikke-diskriminering av leverandører. Forskrift om offentlige anskaffelser, fastsatt ved kgl.res. 15. juni 2001, gir nærmere regler om kunngjøring og anskaffelsesprosedyrer ved blant annet kjøp av tjenester.

Plikten til å følge anskaffelsesprosedyrene ved anskaffelser av helse- og sosialtjenester, følger av nasjonale bestemmelser og ikke av internasjonale forpliktelser. EØS-avtalen angir imidlertid tilsvarende føringer som lov om offentlige anskaffelser, men uten å fastsette bestemte prosedyrer for selve anskaffelsen.

I arbeidet med ny lov og forskrift (1999/2001), ble det lagt betydelig vekt på at hensynet til likebehandling, habilitet, forutberegnlighet, brukervennlighet og samfunnsøkonomiske anskaffelsesprosesser, skal ivaretas uavhengig av type anskaffelse. Det ble lagt til grunn at rettferdige konkurranser om oppdrag stimulerer til utvikling og forbedring av eksisterende tjenester og at dette er et uttalt mål for samtlige offentlige oppgaver.

Ved konkurranser om omsorgstjenester skal leverandørene i hovedsak behandles ut fra sine kvalifikasjoner, kvalitet på løsninger samt pris. I forhold til disse kriteriene synes de frivillige organisasjonene å stå sterkt i dag. Jeg ser likevel en risiko for at hovedprinsippet om konkurranse ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til det ønskede samfunnsengasjementet fra frivillige organisasjoner.

På bakgrunn av dette, vil Nærings- og handelsdepartementet også se nærmere på forholdet til frivillige organisasjoner i forbindelse med en evaluering av anskaffelsesregelverket som skal igangsettes i høst og gjennomføres i løpet av 2004. I denne sammenheng vises det til brev til Kommunal- og regionaldepartementet datert 11. juni 2003 vedrørende Prosjekt Bostedsløse. En kopi av brevet ble samtidig sendt Stortingets utredningsseksjon.