Skriftlig spørsmål fra Olav Gunnar Ballo (SV) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:758 (2002-2003)
Innlevert: 09.09.2003
Sendt: 09.09.2003
Besvart: 15.09.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Olav Gunnar Ballo (SV)

Spørsmål

Olav Gunnar Ballo (SV): Statens kartverks ulike kontorer er planlagt redusert fra 18 til 12. Også kontoret i Vadsø med sine 8 ansatte står i fare for å bli nedlagt. Finnmark er arealmessig på størrelse med Danmark, med nesten 1 000 kilometers kjørevei fra Vadsø til Tromsø.
Vil statsråden bidra til at kontoret i Vadsø består?

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Statens kartverk utreder for tiden en hensiktsmessig og framtidsrettet kontorstruktur for sitt distriktsapparat ut i fra de retningslinjer som ble trukket opp gjennom St.meld. nr. 30 (2002-2003) "Norge digitalt" - et felles fundament for verdiskaping.

Flertallet i komiteen, jf. Innst. S. nr. 275 (2002-2003), var enig at antall fylkeskartkontorer burde reduseres, og at momenter som antall kommuner knyttet til det enkelte kontor, geografisk størrelse og avstander, kompetansebehov i den enkelte region og kvalitet på dagens tjenesteutøvelse var viktige i forhold til denne vurderingen.

Saksordfører Siri A. Meling understreket i debatten 18. juni 2003 på vegne av flertallet at antallet, samt hvilke fylkeskartkontor som skal foreta endringer, må være en vurdering opp til Statens kartverk selv, ut fra de nevnte kriterier.

Statens kartverks forslag vil foreligge i nærmeste framtid. Jeg vil raskt ta stilling til dette. Jeg har merket meg representanten Ballos synspunkter.