Skriftlig spørsmål fra Øyvind Vaksdal (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:761 (2002-2003)
Innlevert: 11.09.2003
Sendt: 11.09.2003
Besvart: 17.09.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Øyvind Vaksdal (FrP)

Spørsmål

Øyvind Vaksdal (FrP): Ettersom konsekvensene av manglende kraftutbygging har gitt utslag i høyere kraftpriser har det politiske flertallet forsøkt å vise handlekraft ved å foreslå en rekke tiltak for reduksjon og vridning av elforbruket, økt alternativ energiproduksjon osv. I brev av 21. februar frykter Norsk Elvarmeforening feilinvesteringer i milliardklassen, og etterlyser dokumentasjon på effekten av de forskjellige tiltakene som Stortinget behandler.
Vil statsråden sikre at Stortinget får en kost/nytte oversikt?

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: Et bredt politisk flertall har stilt seg bak målet om en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i forbindelse med behandlingen av Energimeldingen, St.meld. nr. 29 (1998-99), og ved opprettelsen av Energifondet og Enova SF, Ot.prp. nr. 35 (2000-2001). Strømsituasjonen sist vinter har bekreftet at en slik omlegging er nødvendig, og at vi trenger flere ben å stå på i den norske energiforsyningen. Foruten å ta i bruk andre energibærere enn strøm i større grad, er det viktig å sikre en effektiv utnyttelse av allerede tilgjengelige energiressurser. Dette er viktige forutsetninger som ligger til grunn for Regjeringens satsing gjennom Energifondet og Enova, jf. St.prp. nr. 1 (2002-2003), og den straksordningen som ble gjennomført overfor husholdningen sist vinter, jf. St.prp. nr. 41 (2002-2003) Tilskudd til elektrisitetssparing i private husholdninger.

På lik linje med representanten Øyvind Vaksdal, er jeg opptatt av å synliggjøre nytten og kostnadene ved de tiltakene som igangsettes. Når det gjelder den langsiktige satsingen gjennom Energifondet og Enova, er det satt konkrete kvantitative mål og stilt krav til rapportering av oppnådde resultater i henhold til disse målene. Videre vil det bli foretatt en helhetlig evaluering av Energifondet og Enova i 2006. Straksordningen som ble gjennomført sist vinter vil bli evaluert og resultatene lagt fram for Stortinget på ordinært vis i forbindelse med budsjettet for 2005.