Skriftlig spørsmål fra Britt Hildeng (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:763 (2002-2003)
Innlevert: 11.09.2003
Sendt: 12.09.2003
Besvart: 22.09.2003 av arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman

Britt Hildeng (A)

Spørsmål

Britt Hildeng (A): Forbereder statsråden å si opp IA-avtalen ved å trappe ned tiltakene for å redusere sykefravær og forhindre utstøting av yrkeshemmede fra arbeidslivet?

Begrunnelse

I sommer er ordningen med operasjoner for å redusere sykemeldingstiden stoppet. Stortinget har ikke bitt bedt om å bevilge flere penger. Nå må sykemeldte vente på operasjon eller annen behandling og dermed øker sykefraværet. Langt sykefravær, f.eks. med store smerter i påvente av behandling, øker også faren for varig uførhet.
Det er viktig at personer med redusert arbeidsevne forsetter i arbeid eller kommer tilbake i arbeid, men det fordrer tiltak. Bedrifthelsetjenesten får ikke lengre betalt for å vurdere hva en ansatt kan bidra med i jobbsammenheng. Honoraret for arbeidet med tilrettelegging er bremset eller stoppet grunnet manglede bevilgninger. Stortinget har ikke blitt forelagt spørsmål om økt bevilgning.
Nye forskrifter om tilretteleggingstilskudd synes å legge opp til en dobbel saksbehandling. Dette tar tid og færre får rask hjelp, dermed øker sykefraværet.
20 000 færre funksjonshemmede er i arbeid i år sammenliknet med i fjor. Da bør ikke saksbehandlingen for at de skal bli eller komme i arbeid vanskeliggjøres. Antall ledige stiger fortsatt og nå må ledige og funksjonshemmede sloss om de samme midlene. Samlet kan dette øke antall uføretrygdede. Slike begrensninger i virkemidlene for å redusere sykefravær og få folk med begrenset arbeidskapasitet til å bidra i arbeidslivet etter evne, undergraver avtalen. Intensjonene i trygdelovgivningen om å øke mulighetene til å kombinere arbeid og trygd kan ikke realiseres, hvis virkemidlene i IA-avtalen trappes ned. Stortinget må informeres av statsråden. Det må spilles med åpne kort i en avtale som angår så mange arbeidstakere og arbeidsgivere.

Victor D. Norman (H)

Svar

Victor D. Norman: Regjeringen legger stor vekt på å virkeliggjøre målet om et mer inkluderende arbeidsliv. Å slippe flere til i arbeidslivet, få ned sykefraværet og få opp den reelle pensjoneringsalder er viktig både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Norge har i dag om lag 750 000 mennesker i arbeidsfør alder som helt eller delvis er utenfor arbeidslivet og som lever av ulike former for offentlige overføringer. En viktig utfordring vi som samfunn står overfor er derfor å få disse over i inntektsgivende arbeid.

Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv er et av flere virkemidler innenfor det viktige arbeidet med å få til et mer inkluderende arbeidsliv. Regjeringen skal i løpet av høsten, sammen med partene i arbeidslivet, evaluere IA-avtalen. I avtalen er følgende formulert:

"Avtalen skal grundig evalueres etter 2. kvartal 2003. [...] Dersom evalueringsrapporten viser at det åpenbart ikke er mulig å nå de operative mål for avtaleperioden med de avtalte virkemidler, opphører avtalen, med mindre partene blir enige om noe annet."

Evalueringsarbeidet pågår nå og Regjeringen vil, sammen med partene i arbeidslivet, vurdere evalueringsmaterialet når det foreligger. Parallelt med evalueringen har Regjeringen tatt initiativ sammen med partene i avtalen for å se nærmere på virkemidlene innenfor arbeidet med å få til et mer inkluderende arbeidsliv.

Det vises for øvrig til Regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2004 som legges frem 8. oktober 2003.