Skriftlig spørsmål fra Åsa Elvik (SV) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:768 (2002-2003)
Innlevert: 15.09.2003
Sendt: 15.09.2003
Besvart: 30.09.2003 av fiskeriminister Svein Ludvigsen

Åsa Elvik (SV)

Spørsmål

Åsa Elvik (SV): Vil fiskeriministeren ta nødvendige grep for å sikre ei samla løysing ved salet av Øksnesfisk AS og Myre Fiskeindustri AS, og kva vil fiskeriministeren eventuelt gjere for å sikre at dei to trålkonsesjonane som høyrer til selskapet Øksnesfisk AS, framleis skal vere grunnlag for fiskeindustriverksemd på land på Myre?

Begrunnelse

Det er no kjend at eigarane av Øksnesfisk AS og det konkursramma Myre Fiskeindustri AS, Nordic Sea Holding AS og West Fish Aarsæther AS, ønskjer å selje trålarane og industriverksemda kvar for seg til høgstbydande om dei får aksept for dette (jf. utsegner frå administrerande direktør Bjørnar Kleiven til NRK Nordland, torsdag 11. september 2003).
Formannskapet i Øksnes har samla seg i synet på at trålarane (Øksnesfisk AS) og industriverksemda (Myre Fiskeindustri AS) bør seljast samla for å sikre industriverksemda på land.
Det har kome utsegner om at store delar av fangsten levert i Myre hamn i løpet av 2003 har vorte frakta ubearbeida ut av kommunen. I konsesjonsvilkåra for dei aktuelle trålarane går det fram at råstoffet skal leverast og foredlast i kommunen. Skal dette kunne oppfyllast, krev det sjølvsagt at det er tilstrekkeleg kapasitet på land til å foredle råstoffet. Dette er bakgrunnen for at Øksnes kommune ønskjer ei samla løysing for salet.
Ein stiller seg no spørsmålet om det vil bli godtatt at trålarane blir selt utan at ein har sikra at der er kapasitet på land til å ta imot råstoffet som desse trålarane etter vilkåra skal levere på Myre. Viss så skjer, kan ein hevde at premissane for desse trålkonsesjonane ikkje lenger er til stade, og at dei dermed bør trekkast tilbake.

Svein Ludvigsen (H)

Svar

Svein Ludvigsen: Spørsmålet om salg av Øksnesfisk AS og anlegget på Myre, tidligere Myre Fiskeindustri AS, har versert i snart ett år. Saken har flere sider, har implisert mange mennesker og interessemotsetningene er til dels store.

I forbindelse med at nåværende eiere fikk tillatelse til erverv av trålere og ble tildelt torsketrålkonsesjoner, ble det fastsatt vilkår. I tillegg til leveringsplikt ble det satt vilkår om at ved en eventuell nedbygging av industrivirksomheten på Myre, vil ervervstillatelsen og trålkonsesjonene for trålerne kunne bli trukket tilbake.

Fiskeridepartementet har i løpet av dette året arbeidet med forslag til nytt regelverk for leveringsvilkår til torsketrålere. Fordi denne prosessen var igangsatt, men ikke avsluttet, fant jeg det riktig å ikke gripe inn med f.eks. inndragning av konsesjoner eller benytte andre sanksjoner overfor de ulike trålrederiene, inntil nytt regelverk om leveringsvilkår var fastsatt. Således fikk også Nordic Sea Holding AS utsettelse med å komme frem til en løsning mht. trålerne i Øksnesfisk AS, inntil de nye reglene var innført.

Ved kgl.res. av 12. september 2003 ble nye forskrifter om leveringsvilkår for torsketrålere vedtatt.

Fiskeridepartementet har nå gitt selskapet én måneds frist til å få på plass en løsning i denne saken.

Deltakerloven regulerer adgangen til å drive ervervsmessig fiske og fangst. Det er altså fiskefartøy som nyttes til ervervsmessig fiske og fangst, som omfattes av loven, ikke fiskeindustrivirksomhet. Deltakerloven gir imidlertid myndighetene kompetanse til å sette vilkår ved tildeling av ervervstillatelse og konsesjoner, blant annet å pålegge bestemt leveringsplikt for å sikre råstofftilførselen til foredlingsindustrien i land.

Slike vilkår og likeledes vilkåret overfor Nordic Sea Holding AS om at nedbygging av industrivirksomheten kan medføre at torsketrålkonsesjonene blir trukket tilbake, innebærer imidlertid ikke at jeg kan pålegge eierne av anlegget på Myre å drive produksjonsaktivitet der. Fra statens side kan vi ikke tvinge noen til å drive foredling av fisk, verken i det ene eller det andre lokalsamfunn, dersom virksomheten ikke er lønnsom. Jeg kan heller ikke pålegge nåværende eiere å selge fartøy og anlegg samlet eller selge til bestemte fiskere/selskap, men jeg kan trekke tilbake ervervstillatelsen til trålerne hvis eier ikke driver industrien. For å få ryddet opp har jeg som sagt gitt nåværende eier en frist på én måned på å finne en løsning som er i samsvar med regelverket.

Når ny eier søker ervervstillatelse for trålerne, kan det settes vilkår overfor disse i samsvar med de nye forskriftene om leveringsvilkår. Jeg mener at innføringen av disse nye forskriftene vil være et bidrag til å sikre råstofftilførselen til de forskjellige stedene/regionene. Så er det opp til bedriftene å utnytte denne muligheten.