Skriftlig spørsmål fra Lena Jensen (SV) til utdannings- og forskningsministeren

Dokument nr. 15:769 (2002-2003)
Innlevert: 15.09.2003
Sendt: 15.09.2003
Besvart: 22.09.2003 av utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet

Lena Jensen (SV)

Spørsmål

Lena Jensen (SV): Spørsmålet om etablering av kunstutdanning i Nord-Norge har vært redegjort flere ganger i løpet av de siste tiårene. Stortinget har bedt Regjeringen om en redegjørelse om opprettelse av kunstfagutdanning i Nord-Norge.
Når vil en slik redegjørelse fra Regjeringen foreligge?

Begrunnelse

St.meld. nr. 18 (2001-2002) Kvalitetsreformen. Om høyere kunstutdanning omhandler videreutviklingen av den kunstfaglige utdanningen i Norge. Hovedmål som Regjeringen peker ut i stortingsmeldingen er økt kompetanseutvikling i kunstfagmiljøene og større samarbeid mellom institusjonene. Stortingsmeldingen setter fokus på kunstutdanningens betydning og posisjon i Norge som kulturnasjon. Kunst beriker samfunnet med inspirasjon, kreativitet og innovasjon, og skaper kulturelle verdier som alle innbyggere har utbytte av.
Alle landsdeler i Norge bør derfor ha et kunstutdanningstilbud og et dynamisk kunstfagmiljø. Å opprette en kunstutdanning i Nord-Norge vil både danne grunnlag for kompetanseutvikling og etablering av kunstfagmiljø.
Det vil bidra til både å ivareta den kulturelle identiteten i Nord-Norge, men også å skape en dynamisk utvikling av landsdelen.
I Innst. S. nr. 214 (2001-2002) viser komiteens flertall til at spørsmålet om opprettelse av utdanning innen visuell kunst i Nord-Norge har vært utredet flere ganger tidligere. Det pekes også på at Høgskolen i Tromsø har i budsjettsammenheng prioritert kunstutdanning høyest overfor departementet. Det bemerkes videre at de fleste utdanningsinstitusjonene slutter opp om lokalisering til Tromsø.
Å opprette et kunstfaglig utdanningstilbud i Tromsø vil ivareta og videreutvikle Nord-Norges spesielle kulturtradisjoner, men også å berike det nasjonale kunstutdanningstilbudet. Dette er også svært viktig for å forhindre at kunsttalenter flytter og etablerer seg andre steder på grunn av mangel på utdanningstilbud i Nord-Norge.
Å etablere større kulturell identitet og tilhørighet er spesielt viktig i denne landsdelen som er rammet av nedleggelse av arbeidsplasser, manglende nyetableringer og fraflytting. Et mer mangfoldig kunst- og kulturtilbud vil definitivt gjøre landsdelen mer attraktiv og dynamisk.
Det vises til at komiteens flertall allerede i Budsjett-innst. S. nr. 12 (1997-98) ba Regjeringen om å arbeide videre med spørsmålet om opprettelse av kunstutdanning i Nord-Norge med sikte på å fremlegge sak for Stortinget. Det er derfor berettiget at Regjeringen følger opp Stortingets oppfordring om redegjørelse i løpet av kort tid.

Kristin Clemet (H)

Svar

Kristin Clemet: Flertallet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen ba senest i Budsjett-innst. S. nr. 12 (2002-2003) Regjeringen arbeide videre med spørsmålet om visuell kunstutdanning i Tromsø, med sikte på å fremlegge dette som sak for Stortinget.

Jeg har merket meg begrunnelsen for spørsmålet fra representanten Lena Jensen. Etablering av visuell kunstutdanning i Tromsø vil bli behandlet i forbindelse med forslag til statsbudsjett for 2004.