Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til kommunal- og regionalministeren

Dokument nr. 15:770 (2002-2003)
Innlevert: 17.09.2003
Sendt: 17.09.2003
Besvart: 24.09.2003 av kommunal- og regionalminister Erna Solberg

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hva vil kommunal- og regionalministeren foreta seg for å sikre at Stortingets intensjon med å bevilge egen post til etablering av sykehjems- og rehabiliteringsplasser i sydlige land blir gjennomført, slik at ikke firmaer som ønsker å etablere slike tilbud møter hindringer lik Husbankens manglende vilje til å ta pantesikkerhet i bygninger i utlandet?

Begrunnelse

Stortinget sikret i statsbudsjettet for 2003 egne midler gjennom Husbanken for å opprette bl.a. omsorgs- og rehabiliteringsplasser i sydlige land. Flere firmaer er nå i full gang med å etablere slike tilbud, til glede for trengende pasienter. Flere kommuner har i tilknytning til disse selskapene og deres konkrete planer, tegnet avtaler om kjøp av behandlingsplasser.
Men et problem er at Husbanken ikke vil ta pantesikkerhet i bygninger som ligger i utlandet, slik at utbyggerne må sørge for en dyr og upraktisk mellomfinansiering inntil den kommunale saksgangen er på plass og kommunene kan stille lånegarantier. Et konkret tilfelle er knyttet opp mot non-profit organisasjonen Circel Center i Trondheim. Denne organisasjonen har sikret langtidsavtaler med kommuner om leie av sengeplasser, og senteret som snart er ferdigbygd har alle lisenser og godkjenninger i orden. Men på grunn av at Husbanken ikke har valgt å åpne for å ta pant i utenlandske eiendommer, er Circel Center nødt til å etablere en kostbar mellomfinansiering av kjøpesummen inntil kommunene har gått den byråkratiske veien for å stille en kommunal garanti for lånene. Dette fordyrer hver enkelt sykehjemsplass, samtidig som det forsinker hele prosjektet.
SND har godkjent området hvor dette senteret skal etableres, Alfaz del pi 5 km utenfor Benidorm, som et distrikt og dermed et satsningsområde.
Ved at Husbanken ikke tar pant i utenlandske eiendommer hindres dermed dette prosjektet i å få den gode starten som Stortinget ønsket at omsorgsplasser i sydlige strøk skulle få.

Erna Solberg (H)

Svar

Erna Solberg: Husbanken gir ikke mellomfinansiering eller byggelån. Dette finansieringsbehovet forutsettes dekket av det private kredittmarkedet uten statlig engasjement. Det er knyttet høyere risiko til slik finansiering, noe som medfører forholdsvis høy rente. Husbanken er også pålagt å kreve at sikkerhet skal være etablert før lån utbetales. Dette kravet gjelder for alle Husbankens låneordninger og ikke særskilt for denne ordningen.

Som sikkerhet for lån til sykehjemsplasser og lignende i sydlige land kan Husbanken kreve kommunal garanti, bankgaranti, pant i eiendom, eller en kombinasjon av disse tre sikkerhetsformene. Når det gjelder pant i eiendom, kan dette også være eiendom i utlandet. Husbanken har ansvar for å forvalte statens midler på en forsvarlig måte. Husbanken er derfor pålagt å ta forretningsmessige hensyn når banken vurderer spørsmål om risiko og sikkerhet. Husbanken må i hvert konkrete tilfelle vurdere hva som framstår som hensiktsmessig og nødvendig sikkerhet. At pant i fast eiendom i utlandet vil kunne medføre større usikkerhet, særlig knyttet til en ev. tvangsinndrivelse, er relevant i denne sammenheng. Usikkerhet med hensyn til å vurdere verdi på pantet og forskjellige regler for tvangssalg landene i mellom kan gjøre at det i praksis kan være vanskelig å godta pant i utlandet.

Jeg kan for øvrig ikke se at Husbanken skal ta høyere risiko i slike prosjekter enn det banken gjør i andre prosjekter som banken finansierer. I slike saker er det, som i andre saker, krav til sikkerhet basert på forretningsmessige vurderinger.

Vi vil evaluere låneordningen etter en viss tid for å se om den har virket i henhold til Stortingets intensjon med å opprette ordningen. Dersom en slik evaluering skulle avdekke at ordningen praktiseres på en måte som hindrer for eksempel bestemte aktører å dra nytte av den, vil selvfølgelig regelverk og lignende bli vurdert justert.