Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:771 (2002-2003)
Innlevert: 18.09.2003
Sendt: 19.09.2003
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 25.09.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Det er viktig at kvinner og menn får de samme muligheter i møte med den nye enheten for innovasjon og nyskaping. En rapport fra SND slår fast at kvinnelige etablerere trenger et annet støtteapparat enn det som finnes i dag.
Hvordan vil statsråden sikre at næringsrettede virkemidler som rettes mot kvinner blir mer velfungerende enn tidligere?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i Innst. S. nr. 283 (2002-2003) at virkemidler må tilpasses at kvinner og menn starter opp ulike typer foretak, og at kvinner må være prioritert innenfor de utpekte målgrupper for virkemiddelapparatet.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Spørsmålet er overført fra arbeids- og administrasjonsministeren til nærings- og handelsministeren.

Jeg er vel kjent med at kvinner og menn opptrer forskjellig og har ulike utfordringer som næringsdrivende. Blant annet oppfatter kvinnelige entreprenører det å skaffe tilveie tilstrekkelig og riktig type kapital som mer krevende enn menn. Rapporten "Kvinner, innovasjon og kommersialisering" fra SND er et viktig bidrag til å belyse denne og mange andre problemstillinger. Kunnskap er en svært viktig basis for å kunne gjøre de næringsrettede virkemidlene så brukervennlige som mulig. Dette gjelder både overfor kvinner og alle andre målgrupper som krever skreddersydde løsninger.

Denne kunnskapen er viktig for hele virkemiddelapparatet, men særlig for det nye selskapet for innovasjon og internasjonalisering som opprettes fra nyttår. Ved behandlingen av St.prp. nr. 51 (2002-2003) Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv, jf. Innst. S. nr. 283 (2002-2003), uttalte et flertall i næringskomiteen at "kvinner og menn starter opp ulike typer foretak, og virkemidlene må tilpasses dette". Jeg er opptatt av at det nye selskapet fortsetter det arbeidet som SND gjør på dette feltet. Fra neste år vil det også bli lettere å se dette i sammenheng med internasjonalisering av næringslivet, i og med at Norges Eksportråds virkemidler blir lagt inn i selskapet. Ifølge ovennevnte rapport er det mange kvinnelige entreprenører som både har motivasjon og potensial for å nå ut på internasjonale markeder. Jeg vil også legge til at det nye selskapet har fått et bredt mandat når det gjelder internasjonalisering. I St.prp. nr. 51 (2002-2003) trekker Regjeringen fram områder som for eksempel kunnskapsutveksling, teknologioverføring og nettverksbygging. Denne bredden vil også komme kvinner til gode.

Flertallet i næringskomiteen trakk i sin merknad fram at "kvinner må være prioritert innenfor de prioriterte målgrupper for virkemiddelapparatet". Regjeringen la til grunn en overordnet innretning for virkemiddelapparatet med et hovedmål, tre fokusområder og fem prioriterte målgrupper. Hovedmålet er økt innovasjon, og det er de prosjekter som best bidrar til dette som skal prioriteres. Målgruppene som er plukket ut inkluderer både kvinner og menn, og i arbeidet med de ulike målgruppene skal det legges spesielt til rette for kvinner. Flertallsmerknaden er derfor helt i tråd med Regjeringens politikk.

Jeg har satt ned en styringsgruppe med ansvar å etablere det nye selskapet. I dette arbeidet er utforming av strategi og virkemidler helt sentralt. I løpet av 2004 vil departementet og selskapet selv utforme et mer detaljert opplegg når det gjelder bruken av virkemidler generelt og utformingen av de næringsrettede virkemidlene mot kvinner.