Skriftlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og familieministeren

Dokument nr. 15:776 (2002-2003)
Innlevert: 18.09.2003
Sendt: 19.09.2003
Besvart: 29.09.2003 av barne- og familieminister Laila Dåvøy

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Hvordan går det med arbeidet med å vurdere innføring av indeksregulering eller renteberegning på tilbakebetaling av fostringstilskudd/barnebidrag i de tilfeller der det har vist seg at feil mann er blitt registrert som far?

Begrunnelse

I behandlingen av Ot.prp. nr. 93 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsettelse og endring av farskap) uttalte en samlet familie-, kultur- og administrasjonskomité:

"Komiteen har registrert at ved tilbakebetaling av fostringstilskott etter barneloven § 62 etter fritak av farskap, betales fostringstilskottet tilbake fra Folketrygden med samme sum som innbetalt. Komiteen ser at dette kan virke urettferdig, og ber Regjeringen vurdere konsekvensene av å innføre en indeksregulering eller renteberegning på den tilbakebetalte sum."

Nå som utslagene av endringene i lov om farskap begynner å vise seg, ser vi også at mange som urettmessig har betalt bidrag skal få tilbakebetaling. I noen tilfeller har den urettmessig bidragspliktige båret en tung økonomisk bør uten at tilbakebetalingen virkes som en tilstrekkelig oppreising. For slike tilfeller bør arbeidet med eventuell indeksregulering eller renteberegning på tilbakebetaling av fostringstilskudd, forseres.

Laila Dåvøy (KrF)

Svar

Laila Dåvøy: Jeg viser til behandlingen av Ot.prp. nr. 93 (2001-2002) Om lov om endringer i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (fastsettelse og endring av farskap). I innlegget mitt svarte jeg på komiteen sitt spørsmål om tilbakebetaling av bidrag. I svaret mitt orienterte jeg om at ingen tilbakebetalingskrav mot folketrygden i regelverket for øvrig er gjenstand for indeksregulering eller renteberegning. Jeg lovet imidlertid å komme tilbake til saken.

Saken er ennå ikke ferdig utredet i departementet. Jeg kan ikke på dette tidspunktet si noe om utfallet av saken. Et eventuelt forslag til lovendring vil bli sendt på alminnelig høring på vanlig måte. En eventuell lovendring vil måtte få betydning for alle disse gamle sakene og det vil eventuelt måtte løses slik at det blir en rett til å få beløpet indeksregulert og/eller eventuelt også få tillagt renter.

Et eventuelt høringsnotat vil forhåpentligvis foreligge i løpet av våren 2004.