Skriftlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til justisministeren

Dokument nr. 15:778 (2002-2003)
Innlevert: 22.09.2003
Sendt: 23.09.2003
Besvart: 29.09.2003 av justisminister Odd Einar Dørum

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Førstestatsadvokat for Troms og Finnmark vil ikke anke frifinnelsen av en kokk i 30-åra som var siktet for seksuelle handlinger mot to jenter på 14 år. I dommen heter det at "Berøring eller strykning av brystene uten å berøre brystvorten samt berøring av hofteparti nær hårfestet ved fornærmedes kjønnsorgan, kan ikke anses som utuktig handling".
Vil justisministeren foreta en gjennomgang av lovverket om seksuell trakassering, særlig for å sikre en bedre beskyttelse av barn?

Odd Einar Dørum (V)

Svar

Odd Einar Dørum: Som justisminister kan jeg ikke gå inn i den konkrete saken som det er referert til i spørsmålet fra representanten Konglevoll. For ordens skyld vil jeg likevel peke på at sitatet som er nevnt i spørsmålet, ikke relaterer seg til straffesaken mot den 30 år gamle kokken, men til en dom avsagt i 1998 som omtales i dommen i saken mot kokken. Saksforholdet er et noe annet i saken mot kokken enn i dommen fra 1998: Retten fant det bevist at den tiltalte hadde "lagt hånden sin på rumpa til de fornærmede og også stukket en flaske mot de fornærmedes rumpe".

På generelt grunnlag har jeg følgende kommentar til det aktuelle regelverket:

Begrepene "seksuell handling" og "seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd" som er brukt i henholdsvis straffeloven § 200 og § 201, er såkalte rettslige standarder. Det betyr at innholdet i straffebudene vil bero på den til enhver tid gjeldende moraloppfatning. I den enkelte sak vil det måtte foretas en helhetsvurdering blant annet med utgangspunkt i hvor på kroppen berøringen har funnet sted og den situasjon handlingen ble foretatt i.

Selv om reglene om seksuallovbrudd ikke er anvendelige i en sak, vil straffebud om legemskrenkelser (straffeloven § 228) eller om hensynsløs atferd (§ 390a) etter omstendighetene kunne komme til anvendelse.

Reglene i straffeloven kapittel 19 om seksualforbrytelser ble totalrevidert i 2000 på bakgrunn av en utredning fra et underutvalg under Straffelovkommisjonen (NOU 1997:23 Seksuallovbrudd). Den konkrete saken som representant Konglevoll tar utgangspunkt i viser at det kan være et behov å vurdere utformingen av enkelte av reglene i dette kapittel i forbindelse med arbeidet med ny straffelov. Dette vil jeg derfor følge opp. Barn har et særlig behov for strafferettslig beskyttelse mot seksuelle handlinger/atferd fra voksne.