Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:783 (2002-2003)
Innlevert: 25.09.2003
Sendt: 26.09.2003
Besvart: 02.10.2003 av olje- og energiminister Einar Steensnæs

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): På hvilken måte vil statsråden benytte det forestående Brasil-besøket til å følge opp målsettingene for Johannesburg-koalisjonen for fornybar energi, og hvilke initiativ vil Norge komme med overfor Brasil i denne sammenhengen?

Begrunnelse

Ifølge en pressemelding fra informasjonsavdelingen i OED skal statsråd Steensnæs delta på statsbesøk til Brasil 7.- 11. oktober. Brasil har siden før FN-toppmøtet i Johannesburg vært en viktig drivkraft for å etablere koalisjonen for fornybar energi, samt at det skal settes klare og forpliktende målsettinger for en økt andel ny fornybar energi i energiforsyningen. Brasil var blant annet forslagsstiller da de latinamerikanske landene som gruppe vedtok en målsetting på minst 10 pst. ny fornybar energi for sin region.
Johannesburg-koalisjonen for fornybar energi handler om samarbeid, om å ta ut merverdien som ligger i at land, gjerne på tvers av Nord-Sør-skillene, kan oppnå mer gjennom samarbeid enn de oppnår hver for seg. Når det gjelder energispørsmål, kommer man heller ikke utenom de viktige koblingene som finnes mellom energi, miljø og utvikling. En miljøvennlig energiomlegging på globalt nivå må gjennomføres av flere land i fellesskap, og ikke bare av enkeltland. Samtidig er det behov for konkretisering av arbeidet. I dette perspektivet oppfatter mange både Brasil og Norge som nøkkelland. Det er derfor interessant om energiministeren deler denne oppfatningen og vil benytte anledningen ved statsbesøket til å videreføre den positive tonen miljøvernminister Børge Brende utviklet i forhold til Brasil angående satsing på ny fornybar energi under Johannesburg-møtet og senere.
Statsbesøket vil forøvrig komme like etter et internasjonalt seminar i Danmark (17.-19. september, se www.mim.dk/reconference), der målet er å følge opp Johannesburg-koalisjonen for fornybar energi. Dette seminaret skulle være et mellomtrinn mot konferansen med samme tema som er planlagt i Tyskland i juni 2004 (www.renewables2004.de). Ingen nordmenn var registrert på talelisten, men norske miljø- og energimyndigheter bør allikevel være involvert i dette viktige oppfølgingsarbeidet på beste måte, og Stortinget bør holdes informert om norske initiativer og ambisjoner.
Energiministeren har tidligere uttalt at Norge følger Johannesburg-prosessen nøye og deltar aktivt i forberedelsene til energikonferansen i Tyskland, som vil bli en viktig milepæl i arbeidet i koalisjonen for fornybar energi. Det er viktig at Norge stiller godt forberedt i denne prosessen og har et høyt ambisjonsnivå, samt at Stortinget blir holdt informert om norske initiativer i forhold til dette, samt annen utvikling i saken.

Einar Steensnæs (KrF)

Svar

Einar Steensnæs: I forbindelse med Kongeparets statsbesøk i Brasil 7.-11. oktober skal jeg være tilstede under Intsoks næringslivsseminar i Rio de Janeiro den 9.-10. oktober. Jeg skal i den sammenheng ha et separat møte med Brasils gruve- og energiminister Ms Dilma Vana Rousseff. Jeg vil benytte anledningen til å utveksle erfaringer med min brasilianske kollega og orientere meg nærmere om hvilke virkemidler de tar i bruk for å fremme investeringer og utvikle markedene for fornybar energi. Brasil har et høyt ambisjonsnivå og har allerede en stor andel fornybar energi i sin energisammensetning. Brasil er et foregangsland i latinamerikansk sammenheng.

Jeg ser det som svært viktig at Norge arbeider aktivt for økt bruk av fornybar energi. Under FNs Verdenstoppmøte i Johannesburg i fjor undertegnet Norge sammen med bl.a. EU og andre likesinnede land en erklæring om veien videre innen fornybar energi. Brasil var blant de landene som uttrykte sin støtte til erklæringen og sluttet seg til den i etterkant. I erklæringen går landene inn for å arbeide for å øke vesentlig den globale andelen fornybar energi og for å fremme investeringer og utvikle markeder for fornybare energikilder.

Initiativet som ble tatt i Johannesburg har ført til en global koalisjon av land (JREC) som har etablert eller ønsker å etablere ambisiøse og tidsbestemte nasjonale mål for fornybar energi, og arbeide for at andre også gjør det. Regjeringen følger aktivt opp og prioriterer høyt arbeidet i JREC og koalisjonens forberedelser til den internasjonale konferansen om fornybar energi og energieffektivisering som Tyskland arrangerer i Bonn i juni 2004.

Som nevnt i mitt svar av 13. mai d.å. på stortingsrepresentantens spørsmål nr. 537 arbeider Regjeringen i ulike fora og deltar i internasjonale prosesser for å øke bruken av fornybar energi internasjonalt og for å fremme energieffektivisering. Blant annet har også representanter for alle de tre involverte departementene UD, MD og OED nylig deltatt i Sønderborg-konferansen som Danmark inviterte koalisjonen til. Konferansen var et ledd i forberedelsene til Bonn-konferansen i juni 2004.

Når det gjelder arbeidet på globalt nivå, har OED deltatt på den første fulle partnerskapskonferansen innen det britiske initiativ for fornybar energi og energieffektivisering (REEEP) som ble lansert under Verdenstoppmøtet i Johannesburg. Jeg har til vurdering hvorvidt vi skal slutte oss til dette såkalt type II-initiativ som vil bli offisielt lansert av den britiske regjering 23. oktober i London.