Skriftlig spørsmål fra Rolf Terje Klungland (A) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:784 (2002-2003)
Innlevert: 26.09.2003
Sendt: 29.09.2003
Besvart: 03.10.2003 av nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen

Rolf Terje Klungland (A)

Spørsmål

Rolf Terje Klungland (A): Mener nærings- og handelsministeren det er riktig å eksportere rikgassressurser og dermed arbeidsplasser og verdiskaping til England i stedet for å utvikle norsk industri med de muligheter som rikgassressursene på norsk sokkel gir?

Begrunnelse

Viser til spørsmål sendt nærings- og handelsministeren 18. september d.å., der statsråden velger å oversende dette til olje- og energiministeren for besvarelse. Det er overraskende at statsråden som har hovedansvaret for utvikling av norsk næringsliv, velger å ikke svare på spørsmål om det er riktig å eksportere råstoff til britiske industrianlegg i forhold til å utvikle industri i Norge. I den politiske debatten om muligheter for utvikling av gassindustri i Norge, virker det som om det kan være en viss uenighet regjeringspartiene i mellom. Det vil derfor ha stor interesse å få greie på om nærings- og handelsministeren også er av den oppfatning at nedgang i gassproduksjonen på britisk sektor skal innebære at rikgassressurser skal eksporteres til England på bekostning av norsk industri.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Naturgass benyttes i dag som råstoff i forskjellig industriproduksjon i Norge. Som det ble pekt på i Regjeringens gassmelding, kan tilgang på naturgass gi grunnlag for økt verdiskaping i Norge. Det er positivt hvis norsk industri ser økte muligheter i anvendelse av gassressursene. Med den betydelige kompetansen og omfattende forskningen i norske miljøer når det gjelder naturgass, vil det kunne være grunnlag for økt anvendelse og verdiskaping basert på denne ressursen.

Avsetning og kjøp av gassen bør som for andre ressurser skje i tråd med det som er forretningsmessig best for partene. Som olje- og energiministeren har pekt på i tidligere svar til denne saken, disponerer også rettighetshaverne på sokkelen over den petroleum de produserer. EØS-avtalen, som knytter oss til det felles europeiske markedet, gir myndighetene mindre anledning til å bestemme at ilandføring skal skje i eget land enn tidligere. Olje- og energiministeren kommenterer i sine brev av 10. og 26. september også råstofftilgangen til den petrokjemiske industrien. I brevene redegjøres det nærmere for hvorfor han ikke ser grunn til frykt for råstoffmangel i den petrokjemiske industrien. Naturgass vil danne grunnlag for fremtidig verdiskaping og økte inntekter, både gjennom eksport og gjennom industriens muligheter for økt anvendelse av ressursen.