Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helseministeren

Dokument nr. 15:785 (2002-2003)
Innlevert: 29.09.2003
Sendt: 30.09.2003
Besvart: 06.10.2003 av helseminister Dagfinn Høybråten

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Regjeringen la i vår fram en ny forskrift for merking av tobakksvarer, hvor kreftadvarselen på snusbokser fjernes. Årsaken til dette var at det ikke er påvist noen sammenheng mellom snusing og økt risiko for kreft. Samtidig fortsetter Sosial- og helsedirektoratet å formidle til befolkningen at bruk av snus fører til kreft.
Er statsråden enig i at det er uheldig at norske myndigheter har to forskjellige budskap, eller har norske helsemyndigheter vitenskapelig dokumentasjon som den ikke har lagt fram for offentligheten?

Begrunnelse

Det er bred enighet om at all offentlig helseopplysning skal basere seg på vitenskapelig fakta. Endringene som EU har gjort på dette området, og som den norske regjering og Stortinget har gitt sin tilskutning til, baserer seg på nye vitenskapelige studier publisert i anerkjente tidsskrifter. På nettstedet til Sosial- og helsedirektoratet står det imidlertid at "Snusing gir økt risiko for kreft i munnhulen". Til Nationen 11. september 2002 sier avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet at "I tillegg kan du få kreft, selv om vi ikke vet det sikkert". Det tyder på at det ikke finnes vitenskapelig dokumentasjon for påstanden som settes fram.
Da Stortinget behandlet den nye tobakksloven, som var grunnlaget for de nye forskriftene, lå det ingen reservasjoner fra Regjeringen om at endringer i kreftadvarselen var faglig problematisk for norske helsemyndigheter.

Dagfinn Høybråten (KrF)

Svar

Dagfinn Høybråten: Jeg er enig med stortingsrepresentant Harald T. Nesvik i at offentlig helseopplysning skal basere seg på vitenskapelig fakta. Det foreligger faglig uenighet når det gjelder sammenhengen mellom snusbruk og økt risiko for kreft. Hovedtyngden av internasjonal forskning i USA og i WHO-sammenheng har vist at snusbruk er en risikofaktor for kreft i munnhulen, mens to svenske undersøkelser fra 1998 ikke fant en slik sammenheng. Derimot er det enighet om at det er sammenheng mellom snusbruk og risiko for hjerte- og karsykdommer. Snus inneholder imidlertid en rekke stoffer som gjør at sannsynligheten for at snus øker risikoen for kreft, er stor. Dette i seg selv gjør at man bør innta en føre-var-holdning i forhold til bruk av snus. Sosial- og helsedirektoratets uttalelser kan sees i denne sammenheng.

Norge er gjennom EØS-avtalen bundet av direktiv 2001/37/EF. Forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om merking av og innhold i tobakksvarer implementerer dette direktivet i norsk rett. Norge er således pålagt å endre helseadvarslene på snusbokser i samsvar med direktivet. Det er derfor ikke slikt at norske myndigheter gjennom fastsettelsen av denne forskriften har tatt det standpunkt at det ikke er noen sammenheng mellom snusing og økt risiko for kreft.

Jeg antar at det med "den nye tobakksloven" henvises til Ot.prp. nr. 57 (2001-2002) om lov om endringer i lov om vern mot tobakksskader. Denne proposisjonen berørte ikke endringene i helseadvarslene på snuspakker. Endringene gjaldt hjemmel til å kreve produktopplysninger fra tobakksindustrien, forbud mot villedende produktbetegnelser (mild, light m.m.), hjemmel for delegasjon av kommunenes tilsyn med tobakksskadeloven § 6 til interkommunalt organ og hjemmel for advarselsmerking av sigaretter i form av bilder og lignende. Det er som nevnt over implementeringen av EU-direktivet som har endret advarselen på snuspakkene fra "kreftfremkallende" til "helseskadelig".